Gjelder fra 1.1.2020 (Oppdatert 3.1.2020)

§ 1 Eierforhold og virkeområde

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Orkland kommune.

Barnehagene drives etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om barnehager og gjeldende forskrifter med hjemmel i barnehageloven.

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,  slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Lov om barnehage § 4), som skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organer. På små enheter kan barnehage og skole velge et felles samarbeidsutvalg, om det anses som hensiktsmessig.  (Lov om barnehage § 5)

Samarbeidsutvalget består av minimum 6 medlemmer, hvorav minimum 2 representanter for foreldrene, 2 representanter for ansatte, en representant for barnehageeier og styrer. Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Ved felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole, vises det til bestemmelsene i Opplæringsloven.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

§ 4 Opptak og oppsigelse

Orkland er ett – 1 – opptaksområde. Rådmannen foretar opptak av barn til barnehagene i en samordnet opptaksprosess. Barnehagene tar imot barn som er bosatt i Orkland kommune. Bestemmelsen kan fravikes ved spesielle omstendigheter. Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Søknad om opptak ved barnehagene skal skje på fastsatt skjema.

Barn som får plass i barnehage får beholde plassen inntil den sies opp eller til det året barnet begynner på skolen. Plassen kan sies opp av begge parter – foreldre og kommunen, med 1 måneds oppsigelse. Kontingenten betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelse av plassen kan vanligvis ikke skje etter 1.april.

Ved vesentlig betalingsmislighold kan Orkland kommune si opp plassen.

I Orkland kommune er det ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Orkland kommune har rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret. Søknadsfristen for rullerende opptak er 1. oktober. Disse barna tilbys plass innen fylte 13 måneder.

Barn som flytter til kommunen etter fristen for hovedopptak, får etter søknad plass innen 3 måneder.

Det tas ikke inn nye barn i sommermånedene juni og juli.

§ 5 Opptakskriterier

Ved hovedopptak følges nasjonale bestemmelser, bl.a. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Retten til barnehageplass følger av Barnehageloven, og den legges til grunn for opptak av barn i barnehagene i Orkland kommune.

I utgangspunktet skal alle barn i Orkland kommune få barnehageplass. I noen tilfeller må det gjøres prioriteringer:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det samme gjelder barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester.
  2. Minoritetsspråklige barn
  3. Barn som har redusert plass og søker om økt plass
  4. Søskenprioritet; gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i
  5. Barn som skal begynne på skolen og som ønsker overflytting til barnehage som sokner til den skolen som barnet skal gå på
  6. Under ellers like vilkår prioriteres eldre barn foran yngre barn

§ 6 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av kommunestyret. Det betales for 11 måneder per år.

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstid. Styrer kan utvide kosttilbudet etter drøftinger i barnehagens samarbeidsorganer.

Det betales for hele oppsigelsestida.

§ 7 Moderasjonsordninger og friplass

Søskenmoderasjon
For familier med to barn i barnehagen, gis det 30 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen fra og med det andre barnet. For barn med flere enn to barn i barnehagen, gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen fra og med det tredje barnet. Søskenmoderasjon gjelder også når familien har barn i forskjellige barnehager internt i Orkland.

Reduksjon i foreldrebetalingen i familier med lav inntekt
Reduksjon i foreldrebetalingen i familier med lav inntekt følges nasjonale bestemmelser: Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknad skal skje på fastsatt skjema.

Fritak for betaling ved barns sykdom
Barn som er borte fra barnehagen i lengre tid på grunn av sykdom, eller annet nødvendig fravær som følge av sykdom hos foreldre, der sammenhengende fravær utgjør mer enn en måned kan søke om fritak. Fritak innvilges kun månedsvis, og styrer behandler søknaden. Legeattest kreves ved en slik søknad.

§ 8 Åpningstider

Barnehagenes åpningstid er fra 06.45 – 16.30. Styrer kan fastsette annet oppstartstidspunkt og sluttidspunkt etter drøftinger i barnehagens samarbeidsorganer.

Personalet har avsatt 5 dager til felles planlegging og etterutdanning. Barnehagene har da stengt for barna. Barnehagen har stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Barna skal avvikle 5 uker ferie i løpet av året. Planleggingsdager utgjør den femte ferieuka.

Dersom forholdene tilsier det, kan styrer fatte avgjørelse om stengning av barnehagen eller avdelinger i barnehagen i juli, jul og påske, etter at det er drøftet i barnehagens samarbeidsorganer. Barn som fortsatt har behov for barnehageplass kan få tilbud om plass på annen avdeling eller annen barnehage.

Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende ferie.  Barn som slutter 1.august eller starter på skolen, skal avvikle minst 3 uker ferie før 1.august.

§ 9 Leke- og oppholdsareal

Veiledende innendørs leke- og oppholdsareal pr barn:

  • For barn over 3 år: 4 m2
  • For barn under 3 år: 5,33 m2

Last ned vedtekter i pdf-format