Gjelder fra 01.04.2023 (vedtatt 15.03.2023)

§ 1 Eierforhold og virkeområde

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Orkland kommune.  

Barnehagene drives etter, de til enhver tid, gjeldende bestemmelser i Lov om barnehager og forskrifter med hjemmel i barnehageloven. 

§ 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og den skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

§ 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. barnehageloven § 4. 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som skal bestå av minimum seks representanter. To foreldre, to ansatte, styrer og en for barnehageeier. Representantene for foreldre og ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eierrepresentanter fastsettes av eier.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. På små enheter kan barnehage og skole velge et felles samarbeidsutvalg, om det anses som hensiktsmessig, jf. barnehageloven § 5. I felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole, vises det til bestemmelsene i opplæringsloven § 11-1 fjerde ledd. 

§ 4 Opptak og oppsigelse

Orkland kommune er ett – 1 – opptaksområde. Søknad om opptak i barnehagen skjer enten ved kommunens hovedopptak, suppleringsopptak eller ved flytting til kommunen. 

Kommunens hovedopptak har søknadsfrist 1. mars, og suppleringsopptaket for ettåringer, har søknadsfrist 1. oktober. Ved suppleringsopptaket, tilbys barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai plass innen fylte 13 måneder. Barn som flytter til kommunen, etter fristen for hovedopptak, får etter søknad plass innen 3 måneder.

Kommunedirektøren foretar opptak av barn, bosatt i Orkland kommune, i en samordnet opptaksprosess.

Barn som får plass i barnehage får beholde plassen inntil den sies opp, eller til året barnet begynner på skolen. Plassen kan sies opp av begge parter – foreldre og kommunen, med en -1- måneds oppsigelse. Barnehageplassen betales ut oppsigelsestiden. Ved vesentlig betalingsmislighold kan Orkland kommune si opp plassen. 

Barnehageåret er fra 1.august til 31.juli. Det tas ikke inn nye barn i barnehagene i månedene juni og juli. 

§ 5 Opptakskriterier

I utgangspunktet skal alle barn i Orkland kommune få barnehageplass. I noen tilfeller kan det være behov for å gjøre prioriteringer. Kommunen legger da barnehageloven til grunn for sine opptakskriterier. 

Ved behov for å gjøre prioriteringer, har kommunen følgende opptakskriterier: 

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptaket. Det samme gjelder barn som har vedtak etter lov om barnevernstjenester 
  2. Søskenprioritet; gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i allerede 
  3. Minoritetsspråklige barn  
  4. Barn med redusert plass som det søkes om utvidet oppholdstid til 
  5. Skolestartere som ønskes overflyttet til barnehagen som sokner til skolen barnet skal gå på 
  6. Ved ellers like forhold, prioriteres barn som bor i skolekretsen barnehagen sokner til 

§ 6 Foreldrebetaling og kostpenger

Foreldrebetaling skjer etter, de til enhver tid, gjeldende satser vedtatt av kommunestyret. Det betales for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned. 

Betaling for kost kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstid. Styrer kan utvide kosttilbudet etter drøftinger i barnehagens samarbeidsorganer. 

§ 7 Moderasjonsordninger og fritak for betaling ved barns sykdom 

Søskenmoderasjon 
For familier med to barn i barnehagen, gis det 30 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen. For familier med tre barn i barnehagen samtidig, er det gratis barnehageplass for det tredje barnet. Søskenmoderasjon gjelder også når familien har barn i forskjellige barnehager i Orkland kommune. 

Reduksjon i foreldrebetalingen i familier med lav inntekt 
Reduksjon i foreldrebetalingen i familier med lav inntekt følger nasjonale bestemmelser, og det søkes for ett barnehageår av gangen.  

Fritak for betaling ved barns sykdom  
Barn som er borte fra barnehagen i mer enn en måned sammenhengende, på grunn av egen eller foreldres sykdom, kan søke om helt eller delvis fritak fra foreldrebetaling. Fritak kan innvilges månedsvis, og styrer behandler søknaden. Det kreves legeattest ved slik søknad. Alvorlige syke og/eller kronisk syke barn må behandles individuelt.

§ 8 Åpningstider og ferieavvikling

Barnehagenes åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.30. Styrer kan fastsette annet oppstarts- og sluttidspunkt etter drøftinger i barnehagens samarbeidsorganer. 

Personalet har avsatt tid til 6 studiedager. Barnehagen har da stengt.  

Barna skal avvikle 5 uker ferie i løpet av året. Studiedagene inngår i den femte ferieuka. 

Barnehagene er sommerstengt i ukene 28 og 29.

Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende ferie. De tre ukene avvikles i barnehagens sommerferieperiode, som er i uke 26 - 32. Barn som slutter 1.august, eller som er skolestartere, skal avvikle minst 3 uker ferie før 1.august. 

Barnehagene har stengt jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 

Etter drøfting i barnehagens samarbeidsorganer kan styrer beslutte stenging av barnehagen/avdelinger i jule- og påskehøytiden, og i juli måned.  

§ 9 Forsikring 

Kollektiv ulykkesforsikring gjelder for alle barn som har barnehageplass i Orkland kommune. 

Her kan du laste ned vedtektene i PDF-format