Informasjonsskriv til eier av fritidsboliger i Orkland kommune

Alle fritidseiendommer

Brann og redning Orkland ved feie- og tilsynsavdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i vår kommune om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. I sentral forskrift er det fastsatt at kommunen skal føre tilsyn og utføre feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger i likhet med feiing og tilsyn med ordinære boliger, med virkning fra 01.01.2021. Vårt mål er at alle fritidsboligeiere skal ha fått varsel og tilbud om tjenesten innen 2025.

Les mer om hjemmelsgrunnlag og aktuelt lovverk for gjennomføringen på kommunens hjemmeside.

Gjennomføring av feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn vil bli foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra to ganger i året til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Forberedelse/Eiers ansvar

Før brannforebyggeren kommer, må eier påse at det er noen til stede når brannforebyggeren kommer. For å kunne utføre feiing, må det være tilrettelagt med tilfredsstillende adkomst opp til- og på taket. Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil brannforebyggeren informere om godkjente løsninger og utsette feiing til godkjent løsning er på plass. Les mer om «sikkerhet ved feiing fra tak» og annen nyttig informasjon om tjenesten på; www.orkland.kommune.no/feiing-og-tilsyn

Varsel om feiing og tilsyn

  • Eier vil bli varslet på SMS to uker før feiing og tilsyn skal gjennomføres.
  • I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid for feiing og tilsyn.
  • Eier må bekrefte eller avkrefte om oppsatt tid passer. Følg instruksjonen i SMS-varselet.
  • Dersom SMS-varselet ikke blir besvart, blir ikke feiing og tilsyn gjennomført.  

Bestilling / avtaler

Brann og redning Orkland vil utføre tjenesten områdevis. Hvis tidsrommet vi er i område ikke passer, kan du avtale et passende tidspunkt ved å kontakte brannforebyggeren direkte. Direktenummer til brannforebyggeren står oppgitt i SMS-varselet. Ved besøk utenom dette tidsrommet, vil merkostnadene dette medfører bli dekket inn med et særskilt gebyr.

Særskilt gebyr

Særskilt gebyr kan innkreves i tilfeller hvor brannforebygger etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, eller fordi eier ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst.

Feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger

For feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger vil kommunestyret fastsette eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.  

Alle fritidsboliger vil i 2021 få ett feie- og tilsynsgebyr med en beregnet hyppighet på hvert 4. år til å begynne med. Etter gjennomført 1. gangs besøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket. Dersom fritidsboligen har flere skorsteiner eller ikke har fyringsanlegg i det hele tatt, ønsker feie- og tilsynsavdelingen tilbakemelding på dette, slik at vi får korrigert våre opplysninger om fritidsboligen, og evt. lagt til eller fjernet feie- og tilsynsgebyret.

Opplysninger om fritidsbolig

Brann og redning Orkland har opprettet ett elektronisk skjema der du som eier av fritidsbolig kan registrere nyttig informasjon om fritidsboligen før feie- og tilsynsavdelingen kommer på besøk. Dette vil effektivisere tilsynet og være tidsbesparende både for tjenesten og fritidsboligeiere. Skjemaet finner du på Orkland kommune sin hjemmeside – Bolig, eiendom og kart – Feiing og tilsyn (skjema).   

For mer nyttig informasjon, gå inn på Orkland kommune sin hjemmeside:  

www.orkland.kommune.no/feiing-og-tilsyn

Last ned dokument