Brann og redning Orkland har anskaffet snøscooter og har tilgang til ATV for å ha tilstrekkelig mobilitet i utmark. Der det er behov for å benytte båt er vi avhengig av hjelp fra hytteeier eller rutebåt.

Vi lytter på dine råd og erfaringer på hvordan vi på best mulig måte kommer oss til din hytte.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg regnes som "oppsyns- og tilsynstjeneste " jf. motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a og forskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2 første ledd bokstav c.

Dette innebærer at tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg har hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann.