Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Orkland kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1. Fra 1.1.2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingretten til kommunene. Orkland kommune vil foreta vigsler i Orkland rådhus. Under finner dere opplysninger om kommunal vigsel, og hva dere må gjøre dersom dere vil gifte dere borgerlig i Orkland kommune.

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Det kan dere gjøre digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, postmottak@orkland.kommune.no eller skrive ut og levere en kopi til Servicekontoret, Allfarveien 5, 7300 Orkanger. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Ønsker dere å gifte dere i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet?
Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett?
Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider

Informasjon om vigsel?

Ønsker du å få nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved at du møter opp, sender forespørsel til postmottak@orkland.kommune.no eller ved at du tar kontakt på telefonnummer 72 46 73 00.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Ta kontakt med Servicekontoret på e-post postmottak@orkland.kommune.no eller på telefon 72 46 73 00 for å bestille kommunal vigsel.

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i Orkland rådhus. Dersom dere ønsker vigsel i annet lokale, må dette avtales med vigsleren.

Når kan seremonien foregå?

I Orkland kommune tilbys vigsler som hovedregel innenfor normalarbeidstid og i Orkland rådhus. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles.

Ved ønske om annet tidspunkt eller sted for borgerlig vigsel, må dette avtales særskilt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Orkland rådhus i normal arbeidstid og er bosatt i Orkland kommune. Tilbudet er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved annet sted enn Orkland rådhus, tar kommunen betaling for nødvendige merkostnader.

 • Gebyr for vigsel av brudefolk fra andre kommuner: 700 kroner
 • Gebyr for mertid for reise til annet vigselssted enn Orkland rådhus: 750 kroner per time
 • Gebyr for tidsbruk ut over ordinær arbeidstid: 750 kroner per time

Ved gebyr fastsatt per time beregnes minimum en timesats. Reisetillegg beregnes etter statens satser.

Hvem kan forestå en vielse?

I Orkland kommune har følgende personer vigselsrett:

 • Ordfører Oddbjørn Bang
 • Varaordfører Are Hilstad
 • Kommunedirektør Ingvill Kvernmo
 • Assisterende kommunedirektør Svein Henry Berdal

Vielsesdagen

Kommunen sender en vigselsmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv.

Dere finner søknadsskjema på Skatteetatens sider.

NB - Om du/dere har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Retningslinjer for borgerlig vigsel i Orkland kommune

Vedtatt av Kommunetyret i Orkland 20.11.2019 som sak 38/19

Fra 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Her finner du
informasjon om rutinene for borgerlig vigsel i Orkland kommune og informasjon for brudefolk om
prosessen for å gjennomføre en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

I Orkland kommune har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet. Dette følger av loven.
Kommunestyret har i tillegg delegert denne myndigheten til kommunedirektør Ingvill Kvernmo og
assisterende kommunedirektør Svein Henry Berdal.

Hvem kan vigsles i Orkland kommune

Kommunen tilbyr gratis vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge,
men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er
tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen skal tilby vigsel.
Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske
statsborgere som er bosatt i utlandet.

Orkland kommune tilbyr også vigsler til brudefolk bosatt i andre kommuner. Det er da en
forutsetning at brudefolket selv dekker merkostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for
ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire
måneder fra utstedelsen.

Les mer på nettsidene til Skatteetaten

I Orkland kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vigsler

I Orkland kommune tilbys vigsler som hovedregel innenfor normalarbeidstid og i Orkland rådhus.
Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles.
Ved ønske om annet tidspunkt eller sted for borgerlig vigsel, må dette avtales særskilt.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet
benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis
musikk og tekstlesning.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også
legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.
Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema
Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de
passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet
kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For
ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en
bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder
endelig vigselsattest.

Orkland kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i
kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør
vigselsboken.

Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal
være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet, etter særskilt avtale,
vigsles ut over vanlig tid eller i annet lokale enn Orkland rådhus. Dette informeres brudefolket om i
god tid før vigselen.

Andre som vil vigsles i Orkland kommune må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt
for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Gebyr:

 • Gebyr for vigsel for brudefolk fra andre kommuner: 700 kroner
 • Gebyr for mertid for reise ved annet vigselssted enn Orkland rådhus: 750 kroner per time
 • Gebyr for tidsbruk ut over ordinær arbeidstid: 750 kroner per time
 • Ved gebyr fastsatt per time beregnes minimum en timesats. Reisetillegg beregnes etter statens satser.

Ønsker du å vigsles av Orkland kommune

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi Orkland kommune sender sin henvendelse til kommunen v/:

postmottak@orkland.kommune.no

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid.

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av
prøvingsattest.