SFO er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Foresatte som trenger tilsyn til barna lengre enn skoletid, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid fra klokka 06:45 til skolestart og fra skoleslutt til 16:30 hver skoledag. Skolefritidsåret varer fra 1. august til og med 31. juli.

Dersom forholdene tilsier det, kan rektor fatte avgjørelse om stengning av skolefritidsordningen i romjula, i påskeuka og i juli etter at det er drøftet i skolens rådsorganer. Ved stengning om sommeren, vil barn som har behov for skolefritidsplass om sommeren få det. Tilbudet vil da kunne bli gitt i en annen skolefritidsordning eller barnehage.

Fristen for å søke plass på skolefritidsordningen er 1. mars hvert år.

Les mer om:

Søk om redusert foreldrebetaling

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ble innført 1. august 2020.

Moderasjonsordningen består av:

  1. Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. - 4. trinn som benytter SFO-tilbud. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Dette gjelder også husholdninger som har varig nedgang i inntekten inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen utgjør mer enn 6 prosent av inntektene til husholdningen. For elever på 1. trinn som kommer inn under moderasjonsordningen blir SFO gratis inkludert kost.
  2. Gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn.

Vi gjør oppmerksom på at moderasjonsordningen ikke gjelder kost.

Forskrift til opplæringsloven

Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B

Søknadsfrist

Det søkes for ett skoleår av gangen. For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Vedtak i kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023:
En husholdning med samlet inntekt lavere enn 471 350 kroner kan søke om redusert betaling.

Dokumentasjon

Siste selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Det er husholdningens samlede skattepliktig kapital- og personinntekt som legges til grunn. Kommunen kan også innhente skatteopplysninger fra Skattedirektoratet, jf. forskrift til opplæringslova § 1B. Ved å søke om redusert betaling, samtykker du til at kommunen kan innhente dine skatteopplysninger. De som ikke har skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, må legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Kommunen kan kreve penger tilbakebetalt hvis det er gitt feilaktige opplysninger i søknaden.

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Hvis søker er samboer uten felles barn, oppgis dette i søknaden. For foreldre med delt omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet folkeregistrert på sin adresse.