Når trenger du skjenkebevilling?

Skal du drive næring eller ha et arrangement eller selskap hvor det serveres alkohol mot betaling, må du søke om skjenkebevilling.

Dersom du skal drive hotell, restaurant eller skjenkested og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling fra kommunen. Bevilling kan gis for inntil fire år av gangen. En bevilling kan også gis for en bestemt del av året, for en enkelt bestemt anledning eller som ambulerende bevilling til sluttet selskap.

Du har ikke krav på å få bevilling. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges. Eventuelle avslag må begrunnes. Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikk du får skjenkebevilling for.

Vilkår for skjenkebevilling

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Firmattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet
 • Skatteattest for alle som er involvert i driften av skjenkestedet
 • Skisse over skjenkearealet innendørs og utendørs
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven
 • Dokumentasjon på daglig leders kunnskap om serveringsloven
 • Bekreftelse på godkjent internkontroll etter alkoholloven

Skjenkebevilling for arrangementer og andre enkelt anledninger

Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning kan gis inntil 7 dager.

Med enkeltanledning menes:

 • Kulturarrangementer
 • Festivaler og lignende
 • Off. dansefester/dansegalla
 • Særskilte arrangementer knyttet til begivenheter av ikke regelmessig karakter

Det stilles følgende krav til søknaden:

 • Søknaden skal være kommet inn minst 4 uker før arrangementet skal foregå.
 • Skjenkebestyrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
 • Ved mindre arrangementer hvor alkoholservering er av ubetydelig omfang kan det dispenseres fra kravet om stedfortreder med kunnskapsprøve. Eksempler på dette er åpning av utstillinger.
 • Det skal foreligge uttalelse fra lensmannen.

I forbindelse med konserter/festivaler gis skjenkebevilling som innendørs dersom det skjenkes i lukket telt.

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Ambulerende skjenkebevilling kan kun benyttes ved lukkede arrangement, som bryllup o.l. Arrangementer i regi av lag og foreninger anses normalt ikke som lukket selskap selv om disse kun er åpne for medlemmer. Det anses heller ikke som lukket arrangement dersom det er åpent for påmelding eller kjøp av billetter,

Bevilling kreves ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke, eller utleier leverer andre tjenester enn utleie av lokalet)

Kunnskaps og etablererprøven

Kunnskaps- og etablererprøven i Orkland kommune kan gjennomføres ved tre av Servicekontorene.

Hvis du ønsker å ta prøve må du ta kontakt med et av Servicekontorene og bestille time.

Tider for avleggelse av prøve:

 • Krokstadøra kommunehus
  Tirsdager fra 09:00 – 11:00
 • Meldal kommunehus
  Mandager fra 09:00 – 11:00
 • Orkland rådhus
  Torsdager fra 09:00 – 11:00