Mange avløpsanlegg vil snart få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Gjør du en mindre utbedring nå, kan du likevel motta et pålegg fra oss i nærmeste framtid. Utbedringen kan derfor være bortkastede penger dersom vi krever andre type endringer, eller hvis det planlegges felles avløpsanlegg i ditt område.  

Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg som betjener mindre enn 50 personer. Arbeidet med å hindre forurensing og smittefare finansieres av et årlig gebyr. 

Ta kontakt med oss før du gjør mindre utbedringer av avløpsanlegget ditt.

Her finner du vedtatt tiltaksprogram for opprydding av spredte avløp: Vedtatt tiltaksprogram

Trenger du ny utslippstillatelse?

 • Hvis du har utslippstillatelse som er 15 år eller nyere, trenger du ikke gjøre noe, med mindre det blir registrert et avvik på anlegget ditt.
 • Hvis du har utslippstillatelse fra kommunen som er eldre enn 15 år, men likevel mener anlegget ditt fungerer godt nok, må du engasjere fagkyndig firma. Firmaet må lage en tilstandsvurdering og søke om ny, oppdatert utslippstillatelse.
 • Anlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene, må oppgraderes. Dette gjelder selv om du har en gammel utslippstillatelse. Du må søke om ny utslippstillatelse for å etablere en godkjent løsning. Oppheving av tidligere eller gammel utslippstillatelse gjøres i et enkeltvedtak. Samtidig pålegges stans av utslippet ditt innen en fastsatt tidsfrist.
 • Hvis du ikke har utslippstillatelse, må du søke om en ny. Sannsynligvis må du oppgradere avløpsanlegget. Alle boliger og fritidsboliger med innlagt vann skal ha gyldig utslippstillatelse. Dette gjelder også hvis avløpet fører til tett tank, eller at du kun slipper ut gråvann fra vask, dusj og lignende. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg, eller  som er ført innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette omfatter også hageslanger og regnvann fra takrenne som fører vann inn i bygningen. Vann som bæres inn til større tanker eller cisterner med samlet volum på over 25 liter, defineres som innlagt vann.

Sjekkliste for små avløpsanlegg

Dersom du må svare nei på noen av punktene under, bør du få hjelp av fagfolk til å rette opp feil eller mangler. Sjekklista gir ingen fullstendig kontroll over anlegget, men kan gi deg en pekepinn.  

Formaliteter: 

 • Jeg har kopi av godkjent utslippstillatelse fra kommunen, og overholder vilkårene i tillatelsen. 
 • Jeg har serviceavtale (gjelder alle minirenseanlegg, samt alle infiltrasjonsanlegg fra 2023) for alle relevante komponenter i anlegget, som pumper, minirenseanlegg, prefabrikkerte gråvannsanlegg og etterpoleringsfilter. Servicetekniker sender årsrapport til Orkland kommune. 
 • Jeg har rettet opp alle avviksmeldinger fra servicepersonell, slamtømmer og Orkland kommune. 
 • Jeg har beregninger som viser at anlegget er dimensjonert for å rense minst 1000 liter avløpsvann per døgn, per tilknyttet boenhet. 
 • Det er samsvar mellom antall boligenheter eller personer i husstanden, og hva som er beskrevet i utslippstillatelsen. 
 • Tank som skal tømmes er plassert nær helårsveg for tunge kjøretøy. Maksimalavstand til kjørbar veg er 50 meter. Største løftehøyde mellom vei og tankbunnen er 6 meter.   
 • Anlegget utsetter ikke omgivelsene for sjenerende lukt. Utslippsstedet for avløpsvann fra renseanlegget er lokalisert og utformet slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig, og brukerkonflikter unngås. 
 • Utslippet medfører ikke fare for forurensning av drikkevann. 

Tanklokk:

 • Lokket til kummen er forsvarlig sikret. Verken mennesker eller dyr kan falle ned i den. 
 • Lokket er ikke tildekket. 
 • Det er enkelt for slamtømmer, servicetekniker og tilsynspersonell å finne anlegget. 
 • Lokket kan løftes bort av én person, uten bruk av maskiner. Det er ikke jord, grus, maurtue eller vegetasjon rundt lokket som kan falle ned i tanken når lokket åpnes.   

Slamavskiller: 

 • Slamavskilleren har tre kammer, enten ved skillevegger eller flere kummer. 
 • Samlet volum er minst 4 m3 når ett hus er tilknyttet, eller 7 m3 hvis to hus er tilknyttet. 
 • Dimensjon på slamavskiller skal beregnes av ansvarlig prosjekterende. 
 • Både dykket inn- og utløp og eventuelle skillevegger er synlige. Dette er viktig for slamavskillerens funksjon. 
 • Vannstanden er i samme høyde som utløpet, ikke høyere eller lavere. 
 • Takrenner eller drenering er ikke tilknyttet slamavskilleren. 
 • Utløpet fra slamavskilleren ledes inn i nytt rensetrinn, for eksempel infiltrasjonsgrøfter eller minirenseanlegg, dersom utløpet ikke går til sjø. 

Infiltrasjonsgrøfter: 

 • Jeg har fast rutinemessig rengjøring av pumpekum/fordelingskum. 
 • Jeg har fast rutinemessig service på pumpe, tilhørende alarmer og elektriske installasjoner.  
 • Avløpsvannet infiltreres i naturlig stedegne masser. 
 • Det er ikke vannutslag på bakken rundt eller nedenfor anlegget. 
 • Grøftene ligger mer enn 25 meter fra nærmeste bekk eller åpent vann. 
 • Det er ikke brønner som kan forurenses av avløpsvannet som skal infiltreres. 
 • Det er montert peilerør som går ned i anleggets fordelingslag. Det står ikke vann i dette peilerøret. 
 • Det kjøres eller parkeres ikke biler eller andre tunge kjøretøy på infiltrasjonsarealet. 
 • Jeg har dokumentasjon fra grunnundersøkelsen som ble gjort da anlegget ble etablert, og beregninger for hydraulisk kapasitet. Løsmassene i området anlegget ligger har antatt godt infiltrasjonspotensial, se http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 
 • Infiltrasjonsanlegget er etablert etter 1985. Anlegg som er etablert før dette må skiftes ut, da de ikke er dimensjonert for de vannmengdene man bruker i dag. Forventet levetid for infiltrasjonsanlegg er rundt 20 år, men dette varierer mye ut fra byggemåte og belastning.

Minirenseanlegg: 

 • Anlegget har gyldig teknisk godkjenning fra SINTEF, sjekk Liste over anlegg godkjent hos SINTEF etter ny ordning. Kontakt serviceansvarlig for anlegget hvis du er i tvil. Eldre anleggstyper som blant annet Columbio, husanleggene til Biovac og Aqua Nova har ikke forutsetning til å klare dagens rensekrav. Disse anleggene må derfor byttes ut.
 • Anlegget har både kjemisk og biologisk rensetrinn. 
 • Anlegget har etablert mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve. 
 • Hvis renset avløpsvann føres til bekk/elv eller innsjø/sjø, har anlegget etterpoleringsfilter med renseegenskaper for fosfor, tarmbakterier og organisk materiale.

Prefabrikkerte gråvannsanlegg: 

 • Anlegget har etablert mulighet for å ta ut representativ utløpsprøve.

Tett tank: 

Sandfiltergrøft: 

 • Plassbygget sandfiltergrøft brukes i hovedsak som etterpoleringsfilter etter for eksempel minirenseanlegg. 
 • Plassbygget sandfiltergrøft skal ikke benyttes som hovedrensetrinn for toalettavløp. Det vil si med kun slamavskiller foran.
 • Plassbygget sandfiltergrøft som hovedrensetrinn, kan tillates dersom utslippet kun gjelder av gråvann (dusj, vask, etc.).  
 • Det er tilrettelagt for prøvetaking i utløpet fra sandfilteret, ved prøvetakingskum eller lignende. 
 • Jeg har klare planer for hvordan filtermassen skal skiftes ut, og jeg skifter ut filtermassen når den forventede brukstiden er oppbrukt. Dette må gjøres jevnlig med noen års mellomrom, avhengig av type filtermasse, dimensjonering og bruk.

Hvordan utføres tilsyn av avløpsanleggene?

Tilsyn kan gjennomføres på flere måter. 

Samtidig som at ReMidt IKS tømmer slamavskilleren/tanken, blir tanken kontrollert av en tømmer. Slamtømmer kontrollerer om det er avvik på slamavskilleren, som for eksempel om dykker er på plass

 Bildet er hentet fra slamtømmefirma Norva.

 (se bilde hentet fra slamtømmefirma Norva), om det er riktig vannstand og om lokket har god tilstand. Dersom det oppdages avvik, vil du bli varslet om dette, og kommunen mottar en avviksrapport for videre oppfølging. 

Tilsynet gjennomføres også ved at kommunen er ute på befaring for å kontrollere avløpsanlegg. Det blir da tatt en sjekk av slamavskiller/tank, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. I forkant av befaringen blir utslippstillatelse og annen dokumentasjon kontrollert. Det kan også bli tatt prøver og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg. Tilsynet skjer etter en egen strategi og tiltaksprogram LINK. 

Dårlige avløpsanlegg oppdages også ved at Orklavassdraget vannområde tar vannprøver i lokale elver, bekker, ved badeplasser og i private drikkevannskilder. 

Tilsyn av avløpsanlegg er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang drikkevannskilder, badeplasser og jordvanningsanlegg. Ordningen finansieres ved at alle husstander som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning betaler et tilsynsgebyr.

Krav om oppgradering av avløpsanlegg

Det har skjedd en stor utvikling i tekniske løsninger for små avløpsanlegg de siste tiårene. Samtidig bruker husholdningene i dag mye mer vann enn det som var vanlig i forrige generasjon. Derfor er det ikke alle avløpsanlegg som er i bruk i dag som tilfredsstiller dagens krav. Ved krav om oppgradering vurderer vi alltid alvorlighetsgraden på forurensningen.

Regelverk

Det er forurensningsregelverket som hjemler kravene kommunen setter til de små avløpsanleggene. Både forurensningsloven og forurensningsforskriften er med og setter krav til utslippet fra ditt avløpsanlegg, og setter også krav til innholdet i en søknad om et nytt avløpsanlegg. Loven og forskriften finner du på Lovdata, og det er særlig paragraf 18 i forurensningsloven som setter krav til eksisterende anlegg, samt kapittel 12 i forurensningsforskriften. 

Når det skal søkes om nye avløpsanlegg, viser kommunen til at det nye anlegget skal etableres etter kommunens retningslinjer LINK og etter V/A Miljøblad. De mest aktuelle bladene er: Slamavskiller nummer 48, minirenseanlegg nummer 52, infiltrasjonsanlegg nummer 59 og biologiske filtre for forbehandling nummer 62.   

Rensekrav ved utslipp til følsomt område

I følsomme områder, som utslipp til bekk, elv, natur eller til sårbar fjord, stilles det krav til at utslippet skal renses minimum 90 prosent av henholdsvis Tot. Fosfor og BOF 5 (organisk stoff). 90 prosent rensing av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. gir følgende krav til restutslipp:

Parameter:Utløpskonsentrasjon:
Tot-P<1,0mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
BOF5<25mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%
TKB / E.coli<1.000 stk/100ml (Kravet frafalles der restutslipp ledes til grunn)

Formålet med grenseverdiene er å identifisere anlegg som ikke renser så godt som forventet, og som derfor har behov for ytterligere undersøkelser eller tiltak. Kommunen kan sette krav til prøvetaking eller selv ta prøver. 

Feilkilder og resultater

Det må påpekes at vannprøven kun viser et øyeblikksbilde, og at renseeffekten alltid vil variere over tid. Resultatene kan også bli påvirket av hva som havner i toalettet (kjemikalier, fett og søppel).

Orkland kommunen har ikke selv gjennomført kontinuerlige prøvetakinger, men gjengir her renseresultater fra analyse av prøvetakinger foretatt av tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Tilsynet har gjennomført prøvetaking av et stort antall minirenseanlegg, som gjengis i tabellene nedenfor. Anlegg som mangler rensetrinn for henholdsvis fosfor eller organisk stoff, er utelatt fra sammenstillingen. Antall anlegg er oppgitt i tabellen. Anlegg med åpenbare driftsproblemer er ikke prøvetatt, og servicemannen har fått beskjed om problemet.

De opplyser også at tilsynskontoret tar prøver fra minirenseanleggene annethvert år. Dersom servicemann foretar utbedringer på anlegg, ønsker vi fortløpende å ta nye, ekstra vannprøver for å dokumentere effekten. Resultatene under vil da også oppdateres fortløpende.

Renseresultater for ulike typer minirenseanlegg

Renseresultater for ulike typer gråvannsanlegg

Ofte stilte spørsmål om tilsyn

Hva brukes pengene i tilsynsgebyret til?

Tilsynsgebyret omfatter alt av kommunens arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, blant annet kontroll av tanken ved tømming, prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag, rapportering til nasjonale myndigheter og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale fra leverandør. Mer informasjon finnes i tiltaksprogrammet.

Avløpsanlegget mitt har ikke hatt tilsyn siden i fjor. Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr i år?

Tilsynsgebyret er et årsgebyr, og gebyrsatsene er beregnet ut fra at alle anlegg skal betale samme sats. Tilsyn behøver ikke bare bety fysisk tilsyn. Tilsynsgebyret finansierer også at anlegget kontrolleres ved at dokumentasjonen på anlegget kontrolleres. 

Eiendommen min er ikke i bruk. Må jeg betale for tilsyn da?

Alle eiendommer med avløpsanlegg omfattes av tilsynsordningen. Det er ReMidt IKS som fakturerer tilsynsgebyret på vegne av kommunen. Dersom din eiendom ikke er i bruk, kan du søke kommunen om fritak fra å betale slamtømme-gebyret. For å få fritak må du kunne dokumentere at vannforsyningen er koblet fra. Du må også be tømmefirma gjennomføre slutt-tømming. Da tømmes tanken helt for vann, og tømmefirmaet gir oss beskjed om dette. Deretter skriver du en epost eller et brev til oss, og forklarer framtidsplanene for eiendommen. Ut fra dette kan vi registrere anlegget som ute av bruk, og du slipper faktura for slamtømming og tilsyn. Du må påregne å få årlige spørsmål om anlegget fortsatt er ute av bruk, og vi kan også gjennomføre kontroller for å sjekke om det står vann i anlegget.

Hva må jeg gjøre ved eierskifte på eiendommen?

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.  Det er altså en av meglerens rutineoppgaver i forbindelse med salget å avregne gebyrer i forhold til når på året eierskiftet skjedde. 

I vårt anleggsregister har vi en kobling til det statlige eiendomsregisteret (matrikkelen). Ved eierskifte får vi derfor informasjon om ny eier så snart dette er tinglyst.

Hvorfor er det lik pris på tilsynsgebyret for ulike anleggstyper? Det er jo forskjell på hvor ofte ulike anlegg skal ha tilsyn?

Ved beregning av gebyrprisen er det tatt hensyn til både forventet arbeidstid, utgifter til eventuelle analyser av vannprøver og hvor mye som mangler/behovet for oppfølging de ulike anleggstypene vanligvis har. Kostnadsforskjellene mellom de ulike anleggene vurderes å være så små at det ikke er grunn til å differensiere gebyrprisen. 

Alle kommunale gebyrer for vann og avløp skal settes slik at utgifter og inntekter går i balanse. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert neste år. 

Kommer denne ordningen på toppen av de vanlige kommunale avgifter vi betaler hvert halvår?

Eiere av private avløpsanlegg betaler ikke kloakkavgift til kommunen, de betaler i stedet slamtømmegebyr og tilsynsgebyr. Gebyrsatsene vedtas av kommunestyret i hver kommune ved hvert årsskifte. Hvis du får faktura fra kommunen for andre kommunale tjenester, inngår ikke slamtømming og tilsynsgebyr på kommunens faktura, da dette gebyrer faktureres av ReMidt IKS. 

Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere ganger i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må i tillegg ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirensanlegget som ikke overlapper med tilsynet beskrevet over. Servicemann har ansvar for at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap ift. reservedeler, påfylling av kjemikaler mm. Fra 2023 ble det også innført krav om at serviceavtale også innføres for infiltrasjonsanlegg. 

Ved tilsynet ser man også etter andre ting enn det servicemannen gjør, for eksempel utløpskonsentrasjoner i restutslippet fra minirensanlegget, hvor restutslippet føres, og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. I tillegg har vi oppfølging av servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold.

Undersøkelser som er gjort av minirenseanlegg i drift, viser at det er store variasjoner i utløpskonsentrasjonene. Grunnen til dette kan være at en del av anleggene har mangelfull vedlikehold og driftsoppfølging. Dette kan medføre at anleggene ikke renser så godt som forventet. For mer informasjon, se Bioforsk og COWI Rapporter.

Naboen min har i alle år skrytt av at han har gratis kloakk, men overløpsrøret fra septiktanken hans går rett i bekken. Blir han tatt nå?

Ja, dette er en viktig effekt av kontrollordningen. Alle som ikke er tilknyttet det kommunale avløpssystemet, må betale det årlige gebyret og får besøk av tømmebilen. Ulovlige systemer blir oppdaget når kommunens kontrollør kommer på besøk. Eier får da en tidsfrist for å utbedre avløpsanlegget. Brudd på forskriften kan straffes med tvangsmulkt.

Jeg har utedo, må jeg likevel betale tilsynsgebyret?

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilken toalettløsning eiendommen har, til bruk ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet.

Hvis du har innlagt vann, må du betale tilsynsgebyr selv om du ikke har vannklosett. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg e.l. som er ført innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette omfatter også hageslanger og regnvann fra takrenne som fører vann inn i bygningen. 

Hva kan gjøres for å redusere tilsynsgebyret?

Det betales ett gebyr per anlegg hvert år, uavhengig av hvor mange husstander som er tilknyttet anlegget. For husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann og gråvann, betales imidlertid kun ett tilsynsgebyr.

Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler du også utgiftene. Avløpsanlegget må da være dimensjonert til å rense avløpsvann fra flere husstander. Gebyrene følger eiendommen, så hvis naboen ikke betaler sine regninger, er det likevel ikke ditt problem.

Hvilket ansvar har jeg for avløpsanlegget mitt?

Siden du har et privat avløpsanlegg, er det du selv som er ansvarlig for at anlegget renser godt nok etter dagens krav. Teknisk avanserte anlegg har vanligvis krav om serviceavtale med fagkyndig firma. Her finner du mer informasjon om eiers ansvar:

 • Kummer skal sikres med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker.
 • Krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen skal overholdes. Her er det spesielt viktig at rensekravene overholdes.
 • Renseanlegget skal ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
 • Det skal være enkel adkomst til anlegget for slamtømming og tilsyn.
 • Det skal ikke kastes søppel, fett eller farlig avfall i anlegget

Hva anses som tilstrekkelig sikring av kumlokk?

Anleggseier er ansvarlig for at kumlokk er sikret slik at de ikke er farlige for små barn eller dyr. Lokk av glassfiber eller annet lett materiale må sikres med splint, hengelås eller lignende. Husk imidlertid at tanken skal være tilgengelig for slamtømmer. Lokket må ikke være tyngre enn at en voksen person greier å flytte det ved tømming eller tilsyn.