Etablering av nytt avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet og må gi tillatelse før et nytt avløpsanlegg kan etableres. Det vil si at alle som planlegger å slippe ut sanitært avløpsvann først må søke om utslippstillatelse til kommunen.

Som forurensningsmyndighet er kommunen pliktig til å føre tilsyn med utslippstillatelsene kommunen har gitt. Det er derfor viktig at du som anleggseier har kunnskap om avløpsanlegget ditt og vet hvordan anlegget skal tas vare på. Dersom du drifter og ivaretar avløpsanlegget ditt godt, vil levetiden for anlegget ditt kunne øke.

I de fleste områdene i kommunen er det krav om at det sanitære avløpet skal renses minimum 90 % av henholdsvis fosfor og organisk materiale, før det går til naturen. Utslipp til sjø har andre rensekrav.

For å forenkle hverdagen både for bransjens aktører og de kommunale saksbehandlerne har Orkland kommune etablert felles retningslinjer for prosjektering, bygging og søknad for private avløpsanlegg.
Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering og oppgradering av private avløpsanlegg. Målet med å ha slike retningslinjer er å få kortest mulig saksbehandlingstid og høyest mulig kvalitet på de avløpsanleggene som bygges.

Hvem må søke om utslippstillatelse?

Alle bygninger som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger som ikke har installert wc, eller som kun fører vann inn i fritidsboligen i sommerhalvåret.

Det må søkes om utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, økning av belastning på eksisterende anlegg og når anlegget skal oppgraderes.

Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på om du må søke om utslippstillatelse. De som i forbindelse med opprydding i spredte avløp mottar varsel eller pålegg om oppgradering av anlegget sitt, må også søke om utslippstillatelse på vanlig måte.

Hvordan søker du?

Å søke om utslippstillatelse for å etablere et nytt avløpsanlegg er ikke noe du kan gjøre selv. Du må få hjelp fra et nøytralt firma som er godkjent for denne typen arbeid. Firmaet må kunne vise til erfaring og kompetanse fra arbeid med små avløpsanlegg. Når du vurderer firma bør må du sjekke ut følgende minimumskrav:

 • Kompetanse innen hydrogeologi og renseteknikk.
 • Minimum 2-3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper. Alternativt godtas kursopplegg i regi av kommunen.
 • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
 • Tilgang til VA-miljøblad.
 • Relevante referanseprosjekter.

Firmaet du velger vil stå som ansvarlig søker, og skal planlegge og prosjektere anlegget. Det er firmaet som sender søknaden om utslippstillatelse til kommunen.

Det kan ta litt tid å skaffe all informasjon som er nødvendig i søknaden, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel dersom du skal ha et nytt utslipp, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Søknad

Orkland kommune har tatt i bruk en digital løsning for innsending av søknader om utslippstillatelse for etablering av mindre avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven kap. 12 og 13 og forurensningsloven. Kommunen vil motta søknad og melding digitalt, og vil svare digitalt. Etter at søknad er godkjent vil rørleggeren få en påminnelse om å levere inn ferdigmelding.

Opprett bruker

Om du allerede har opprettet bruker i forbindelse med sanitærsøknader ikke trenger å opprette bruker på nytt for utslippstillatelser.

Godkjent rørlegger eller entreprenør må opprette bruker på Entreprenørportalen som skal benyttes for søknader om tilkobling og annet arbeid på stikkledninger som er tilknyttet kommunalt ledningsnett, Entreprenørportalen. Det anbefales å bruke Google Chrome som nettleser. Dersom du trenger hjelp, finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen her:

Det anbefales å se hele registreringsvideoen før, eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen. Den som registrerer bedriften, vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som kan sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen. Hver enkelt må sette et eget passord og får en lenke som er unik for hver enkelt bedrift.

Flere hjelpevideoer:

Tips: Dersom du allerede har registrer deg som bruker, men ikke har tatt vare på lenken, kan du logge deg inn på Entreprenørportalen via feltet “finn mitt firma” på denne siden: https://geminientreprenorportal.no/


Søknaden kan også sendes:

postmottak@orkland.kommune.no

Eller til:
Orkland kommune
Postboks 83
7301 Orkanger

Søknaden behandles etter forurensningsloven § 11 og plan- og bygningsloven § 20-1.

Husk at søknaden må være komplett for å kunne bli behandlet.

Hva skal være med i en komplett søknad?

Du må få tillatelse fra kommunen før bygging av det nye avløpsanlegget kan starte.

Det må søkes om både utslippstillatelse og byggetillatelse.

En komplett søknad skal inneholde:

 1. Utfylt søknadsskjema med relevante vedlegg
 2. Notat med beskrivelse av planlagt anlegg – bruk Vedlegg C
 3. Situasjonskart (målsatt 1:1000) som viser plassering av hele anlegget, med komponenter
 4. Skjemaer for nabovarsling:
  • Opplysninger gitt i nabovarsel; skjema 5155
  • Kvittering for nabovarsel; skjema 5156
  • Skjema 5154 sendes de som varsles
 5. Gjennomføringsplan, skjema 5185
 6. Erklæring om ansvarsrett, skjema 5181
 7. Søknad om tillatelse til tiltak, skjema 5174
 8. Notat med vurdering av brukerinteresser (eventuell drikkevannsforsyning i området må sjekkes) – bruk Vedlegg F
 9. Erklæring (tillatelse) dersom avløpsanlegget eller komponenter blir liggende på annens grunn. Erklæringen bør tinglyses
 10. Relevante vedlegg:
  • Vedlegg A - Vedlegg for dokumentasjon av nøytral fagkyndig
  • Vedlegg C - Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg
  • Vedlegg D - Kartvedlegg til utslippssøknad - hva som bør angis på kartet
  • Vedlegg F - Oversikt over berørte interesser

Lenker for nedlastning av veiledninger og skjema finner du til høyre på denne side.

Skjema for nabovarsling og andre skjema finner du på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Hvor mye vil det koste å etablere og drifte ulike typer avløpsanlegg?

Kostnadene kan variere ut fra de ulike renseløsningene, samt ut fra hvordan eiendommen din er.

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger anbefaler vi nettsiden til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi): avlop.no

Under "Hvordan velge avløpsløsning" finner du oversikt over gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger.

For behandling av utslippssøknaden din, skal det betales et behandlingsgebyr til kommunen. Faktura sendes direkte til deg som anleggseier etter at utslippstillatelsen er gitt.

Gebyret beregnes etter antall pe det søkes utslippstillatelse for. Pe betyr personekvivalent, og for en boenhet regnes normalt 5 pe.

Hvordan velge riktig avløpsløsning

I hovedsak er det slik at grunnforholdene på eiendommen, og avstand til brukerinteresser (bl.a. drikkevann, bekk og jordvanning), bestemmer hvilken avløpsløsning man bør velge og hvor anlegget kan plasseres.

Det nye avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.

Firma du velger skal foreta grunnundersøkelser og vurdere hvilket avløpsanlegg som egner seg best for din eiendom.

Kommunen ønsker at infiltrasjonsanlegg skal prioriteres som renseløsning, der det er mulig. Det er fordi denne renseløsningen renser svært godt, både av organisk forurensning og fosfor-forurensning. Dette er i tillegg en renseløsning som har lang levetid og krever lite vedlikehold.

Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?

Felles renseanlegg for flere bygninger/boenheter er både miljømessig og økonomisk lurt. Renseanlegg som betjener flere hus får jevnere tilførsler, og har som oftest bedre renseresultater.

Kostnader ved etablering og drift blir som regel lavere når man deler avløpsanlegg. Slamtømming og tilsynsgebyr betales pr. boenhet og uavhengig av dem man deler avløpsanlegg med, så du får ingen problemer dersom naboen din ikke betaler regningene sine.

Vi kan sende deg forslag til skriftlige avtaler om å dele avløpsanlegg og / eller ha anlegg på annen manns grunn. Større fellesløsninger bør organiseres juridisk i sameie eller andelslag.

Er det fare for forurensing av drikkevannskilder, eller andre hygieniske hensyn?

Det fagkyndige firmaet du velger må avklare om det er drikkevannskilder i området hvor utslippet skal etableres, og vurdere mulig forurensningsfare. Utslipp kan ikke plasseres slik at det kan forurense ditt eller naboens drikkevann.

Alle drikkevannskilder i området skal avmerkes på kart som oversendes kommunen.

Utslippet må også plasseres slik at man unngår rekreasjons- eller lekeområder, luktplager for naboer, og dårlig vannkvalitet i lokale bekker og dammer. Dersom vannkilden benyttes til annet bruk, f.eks. vanning eller husdyr, må også dette vurderes i forhold til mulig forurensningsfare.

Kommunen kan kreve ekstra rensing, herunder krav om bakterierensing, eller forby utslipp av avløpsvann i bestemte områder.

Hvor kan jeg slippe ut renset avløpsvann?

 • Til grunnen / i stedegne løsmasser.
 • Til sjø eller ferskvann.
 • Til elv/bekk med helårs vannføring. Helårs vannføring betyr at bekken ikke tørker ut mer enn hvert 10 år.

Utslipp til grunnen gir størst sikkerhet mot uhellsutslipp. Utslipp av slamavskilt avløpsvann kan og bør infiltreres i grunnen der grunnen er egnet for dette (sandholdige jordmasser). For å avklare dette, må fagkyndig firma gjennomføre grunnundersøkelser på eiendommen. Der hvor grunnen ikke er egnet for infiltrasjon, må avløpsvannet renses på annen måte før utslippet går til bekk, vann eller sjø; eller til etterpolering (ekstra rensetrinn) i grunnen.

Hvor bør renseanlegg og tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som slamavskiller, pumpekum, infiltrasjonsgrøfter og/eller renseanlegg. I tillegg må det hele året være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold. Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Anlegget må også legges med minimum avstand på 10 meter til bekk eller annen vannforekomst.

Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy. Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn tank kan være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og oppstillingsplass.

Dersom anlegget skal legges på annens grunn kreves det tillatelse til dette. Denne kan med fordel tinglyses av privatrettslige årsaker. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning. Den du har valgt som ansvarlig prosjekterende må derfor gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for området, som for eksempel framkommer fra kommuneplanens arealdel, eller fra gjeldende reguleringsplaner.

Når avløpsanlegget er ferdig

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig skal ansvarlig søker (firmaet du har valgt) sende inn ferdigmelding med anmodning om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i ferdigmelding skal oppfylle vilkårene som er satt i utslippstillatelsen for at ferdigattest kan gis.

Husk at avløpsanlegget ikke regnes som godkjent før ferdigattest er gitt av kommunen, og at du ikke kan begynne å bruke anlegget før det er gitt ferdigattest.

Etter at du har fått tillatelse til å forurense er det viktig at du følger med avløpsanlegget ditt, slik at det ikke forurenser mer enn det skal.

Søknadsskjema