I tillegg til feiing og tilsyn, utfører Brann og redning Orkland kontroll med fyringsanlegg etter brann eller røykgasseksplosjon, jf. forebyggende forskrift § 6 annet ledd.

Det foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt.

Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.