Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje, og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig.

Hva er kommunens myndighet og plikt i oljefyringsforbudet?

Forskriften gir oversikt over hvem som har ansvar for hva når det gjelder forbud mot oljefyring. Kort oppsummert er ansvaret slik:

 • Eier og bruker av fyringsanlegget har ansvar for at forbudet overholdes
 • Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) veileder om forbudet
 • NVE fører tilsyn med forsyningssikkerhet
 • Kommunen:
  • Fører tilsyn med at forbudet overholdes § 9
  • Kan innhente kundelister fra oljeselskaper (som omsetter mineralolje) § 10
  • Kan gebyrfinansiere tilsynet (selvkost) § 11
  • Mottar søknader om unntak av særlige grunner § 12
 • Fylkesmannen er klageinstans for vedtak gjort av kommunen