Om Psykisk helse- og rusarbeid

Vi tilbyr informasjon, behandling, rehabilitering og forebyggende virksomhet. Alle som henvender seg til oss får tilbud om en avklaringssamtale innen 14 dager, eller tidligere dersom det er behov for det. Tilbudene våre er gratis, og du trenger ingen henvisning.

Enheten skal ha et tilrettelagt og forsvarlig tjenestetilbud, til mennesker over 18 år i Orkland Kommune, med psykiske lidelser eller plager og rusavhengighet.

Det kan være:

  • Du som har psykiske lidelser/plager
  • Du som har eller har slitt med rusavhengighet
  • Du som er i en krise
  • Du som er pårørende
  • Du som har behov for veiledning eller undervisning
  • Du som har behov for rehabilitering og aktivitet på grunn av psykiske plager/rusavhengighet

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus.

Vi i kommunehelsetjenesten samarbeider med sykehuset før, underveis og etter behandling. Forløpet skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Mer informasjon:

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at kommunene skulle etablere rådgivende enheter i kommunene. Dette er hjemlet i §3-9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten skal gi generell informasjon, råd og veiledning om risiko og helsefare ved bruk av rusmidler.

Fra helsedirektoratets brev til kommunene.

“Enhetens ansvar innebærer å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for en betinget dom jf. Ny bokstav k i straffeloven §37. Enheten skal også ha ansvar for å gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.”

Påtalemyndigheten gir beskjed til enheten når en person får ilagt vilkår om å møte for enheten, og om det er satt vilkår om rustesting. Dersom personen ikke møter og/eller har positiv test skal påtalemyndigheten underrettes. Påtalemyndigheten avgjør da hvilke konsekvenser dette får.

I Orkland kommune ligger ansvaret for rådgivende enhet til enheten Psykisk helse- og rusarbeid, rehabiliteringsteamet. Her jobber ansatte med kompetanse på rus. Vi vil imidlertid invitere inn andre aktuelle fagpersoner ved behov, eksempelvis politikontakt, lege, eller andre.