Vi tilbyr kognitiv terapi til mennesker med milde og moderate psykiske plager. Tilbudene gis i form av veiledet selvhjelp eller i behandlingssamtaler.

Et tilbud til alle innbyggere i kommunen, fra 18 år og oppover. Det er særlig rettet mot deg som har stressrelaterte plager, angst eller depresjon. Vi ønsker at alle skal ha et tilbud om en avklaringssamtale i løpet av 14 dager, eller i løpet av dagen om du selv vurderer det som nødvendig. Vi samarbeider med mange andre instanser der det kan være aktuelt, for eksempel fastleger, Nav eller spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet er gratis, og vi trenger ingen henvisning.

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Et viktig mål med samtalene er å lære strategier for selvhjelp. Du får informasjon om kroppens stressresponser og hvordan du kan kjenne igjen og håndtere disse. Du får også informasjon om ABC-modellen, som er et redskap for å jobbe systematisk med å endre reaksjonsmønster, tanker og følelser.

Det finnes også nettbaserte verktøy for selvhjelp. MoodGYM er et nettbasert terapiprogram basert på kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi. Det er spesielt utviklet for å forebygge depresjon hos unge mennesker, men kan også brukes av andre. Det inneholder mange nyttige råd om håndtering av både depresjon og angstproblemer.