Gjelder fra 1.1.2020 til 31.7.2021

§ 1 Eierforhold

Orkland kommune er ansvarlig eier av skolefritidsordningene.

§ 2 Opptaksmyndighet

Rektor er delegert myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen på den enkelte skole.

§ 3 Opptakskriterier

Alle barn som søker om skolefritidsplass skal få plass i skolefritidsordning i den skolen der barnet tilhører. Det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Barn som flytter til kommunen etter hovedopptaket får plass fortløpende etter søknad.

§ 4 Opptak og oppsigelse

4.1. Søknad
Det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Barnet beholder plassen til den sies opp eller til barnet går ut av 4. trinn. Barn som flytter til kommunen etter fristen for hovedopptak, får plass etter søknad.

4.2. Oppsigelse
Skolefritidsplassen kan sies opp med en måneds oppsigelse. Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelse av plass kan til vanlig ikke skje etter 1. april. Oppsigelse kan gis av kommunen ved manglende betaling.

§ 5 Tilbud, daglig og årlig oppholdstid

Det gis to plasstilbud:

  • Helplass: 12 timer i uka eller mer
  • Halvplass: Inntil 12 timer i uka

5.2. Daglig åpningstid
Skolefritidsordningens åpningstid er 06.45 – 16.30.
Rektor kan fastsette annet oppstartstidspunkt og sluttidspunkt etter at det er drøftet i skolens samarbeidsorganer.

5.3. Årlig åpningstid
Skolefritidsåret varer fra 1. august til og med 31. juli. Personalet har avsatt 5 dager til felles planlegging og etterutdanning. Skolefritidsordningen er da stengt for barna. Skolefritidsordningen er stengt jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Dersom forholdene tilsier det, kan rektor fatte avgjørelse om stengning av skolefritidsordningen i romjula, i påskeuka og i juli etter at det er drøftet i skolens rådsorganer. Ved stengning om sommeren, vil barn som har behov for skolefritidsplass om sommeren få det. Tilbudet vil da kunne bli gitt i en annen skolefritidsordning eller barnehage.
Barn må avvikle minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie.

§ 6 Foreldrebetaling

Det betales for opphold i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret. Betaling for kost kommer i tillegg. Rektor kan utvide kosttilbudet etter drøftinger i skolens rådsorganer.

Betalingen skjer hver måned med betaling for 5 måneder i høsthalvåret og 6 måneder i vårhalvåret.

Ved oppsigelse skal det betales for hele oppsigelsestiden.

§ 7 Leke- og oppholdsareal

Skolefritidsordningen benytter skolens lokaler og uteområde.  

§ 8 Bemanning og ledelse

8.1. Styring
Orkland kommunestyre er skolefritidsordningens øverste styringsorgan.  

8.2. Ledelse
Rektor har det overordnete pedagogiske og administrative ansvaret for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen skal ha en daglig leder med barnefaglig utdanning på høyskolenivå.

8.3 Bemanning
Skolefritidsordningen skal ha en grunnbemanning på minimum en ansatt per 15 barn. For barn med særskilte behov på 1. – 7. trinn kan det vurderes ekstra bemanning.

Last ned vedtekter i pdf-format