Orkland kommune har driftsansvar for ca. 300 km veg, fortau, gang- og sykkelveger. Foreløpig drives vintervedlikeholdet etter eksisterende standarder og kontrakter fra de tidligere kommunene. Nå starter arbeidet med en ny vegplan som også vil få betydning for vintervedlikeholdet. 
 
- Spesielt om vinteren er drift og vedlikehold av kommunale veier krevende. Denne vinteren har ikke vært typisk «trøndersk» hvor snøfallet normalt er utfordringen, men heller problematikk knyttet til is. Dette er spesielt krevende for gang- og sykkelveier. Målet er at veinettet skal fungere godt for de som bruker det. Vi setter pris på at du gir beskjed når du opplever at standarden ikke er god nok, sier avdelingsleder for samferdsel og park Ivar Lillery. 
 
Feil kan skje 
Erfaringen så langt i vinter er at hovedutfordringen har vært mye is, og raskt skiftende vær med både pluss- og minusgrader.  
 
- Dette er krevende, men jeg kan forsikre om at vi både brøyter, skraper og strør når situasjonene krever det. Likevel ser vi at det er utfordrende forhold. Det er vanskelig å skrape det siste islaget, som på grunn av vekslende vær «aldri» smelter helt. Samtidig blir strøingen krevende når strøsanden smelter ned i isen og så fryser til igjen. En del plasser er det i tillegg utfordrende å komme til med riktig utstyr for å skrape, eller så er underlaget uegnet for skraping, forklarer Lillery. 
 
Han sier også at feil kan skje i utførelsen, eller at det tar for lang tid for at det brøytes, skrapes eller strøs. 
 
- Da oppfordrer jeg folk til å ta kontakt med oss, enten på teknisk vakt utenfor kontortid eller ved å ringe sentralbordet i kontortida. 
 
Telefonnummer finner du til slutt i denne artikkelen. 

Iver Lillery
 Ivar Lillery er avdelingsleder for samferdsel og park i Orkland kommune.

Prioriterer gang- og sykkelveier 
Vintervedlikeholdet gjøres av både egne mannskaper og innleide entreprenører. Det er laget vedlikeholdsstandarder for når og hvordan arbeidet skal gjøres. Orkland kommune er inndelt i roder, som er ruter som de som utfører vedlikeholdet kjører etter.  
 
- Med over 300 km kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveger er dette et omfattende arbeid, og spesielt når værsituasjonen er vanskelig vil det ta tid før alle roder fullføres. Noen ganger må det også gjøres prioriteringer knyttet til hvor situasjonen er mest prekær og hvor ressursene skal settes inn, sier Lillery, som understreker at gang- og sykkelveier skal prioriteres når det gjelder strøing. 
 
Dette gjør at det kan gå flere timer fra du som bruker av en vei, fortau eller gang-/sykkelvei opplever forholdene som utfordrende til at man får gjort noe med det. 
 
- Dessverre er det slik at de som driver vedlikeholdsarbeidet ikke kan være på alle plasser samtidig, men jeg forstår at dette er vanskelig for folk som opplever at forholdene ikke er holdbare. 

Forskjeller i standarder i tidligere kommuner
Han presiserer at det er ingen endringer i vintervedlikeholdet i forbindelse med kommunesammenslåingen. 
 
- Selv om vi ble Orkland kommune fra nyttår, drives vedlikehold av kommunale veier etter de kontrakter og beskrivelser som var etablert i Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Det er forskjeller i standardbeskrivelsene, men for alle kommunene bygger man på lang erfaring for lokale behov og forhold. 
 
Lillery forteller at de tidligere kommunene har løpende kontrakter med entreprenører som går ut i 2020 for Agdenes, Snillfjord og Meldal og 2021 for Orkdal. 
 
- Vi starter nå arbeidet med en ny vegplan, hvor vi blant annet skal se på standarder for vintervedlikehold. Denne planen skal behandles politisk, og målet er at den skal vedtas slik at man kan ta høyde for den i budsjettprosessen for 2021. Målet må være at vintervedlikeholdet skal bli enda bedre, men vi vil alltid ha utfordringer med vær og spesielle geografiske utfordringer, sier Lillery. 


Strøsand
Strøing er viktig når forholdene krever det. Foto: Mostphotos. 

Vil ha innspill
Lillery ser at det er mange som har meninger i sosiale media om vintervedlikeholdet og har forståelse for at folk blir frustrert. 
 
- Jeg oppfordrer de som ser mangler eller opplever vanskelige forhold om å ta kontakt med oss på avdeling for samferdsel og park direkte. Vi snakker gjerne med dere, og er opptatt av å ha en god dialog. Samtidig ber jeg om at folk behandler de som utfører vedlikeholdsarbeidet med respekt og normal høflighet. De gjør en veldig vanskelig jobb, med stort tidspress hvor konsentrasjon og fokus på sikkerhet er helt avgjørende. Jeg tror mange hadde fått seg en tankevekker om de var med noen av de som utfører vintervedlikeholdet og fikk oppleve utfordringene som de må løse. 
 
I tillegg til oppfølging per telefon jobbes det også med å få på plass en tjeneste på kommunens nettside hvor man enkelt kan legge inn saker knyttet til kommunale gater og veier. 
 
- Veien skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette gjør vi ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre tilstrekkelig veigrep for trafikantene. Det samme gjelder gang- og sykkelveier og fortau, sier Lillery, som oppfordrer trafikanter om å utvise aktsomhet og ferdes etter de gjeldende forholdene.  
 
Hva må folk tåle etter naboloven?
Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet.  
 
- Dette er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene, sier Lillery. 

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven. 

Hva med skader? 
Ved aktsom brøyting og det likevel blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, har ikke kommunen eller utførende entreprenør ansvar for skadene.  
 
- Hus- eller grunneier må markere for eksempel med murer, gjerder eller brøytestikker for å hindre påkjørsel og derav skade. Annen ulempe etter strøing og annet som kan gjøre skade på vegetasjon, erstattes ikke, understreker Lillery. 

Hvis det er uaktsom brøyting og det blir skader på gjerde, innretning, vegetasjon mm. langs veinettet, kan kommunen eller utførende entreprenør ha ansvar. Vurderer du å sette opp gjerder på din eiendom, må du ta høyde for at de skal tåle aktsom brøyting. Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel etter uaktsom utførelse av de som utfører vintervedlikeholdet meldes til avdeling for samferdsel og park. 
 
- Huseier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Du kan ikke skuffe snø fra eiendommen ut på kommunal vei, fordi det kan skape trafikkfarlige situasjoner. 
 
Lillery ber til slutt folk spesielt ta hensyn til parkering langs veg som gjør det vanskelig for de som er ute og utfører vintervedlikehold. 
 
Teknisk vakt/beredskap når du på tlf 72 46 73 73 utenom kontortid. I kontortida kan du ringe sentralbordet på tlf 72 46 73 00, og så vil de sette deg i kontakt med avdeling for samferdsel og park.