Om hjemmetjenester

Hjemmetjenester er en fellesbetegnelse på ulike tiltak som kan iverksettes for at personer med ulike hjelpebehov kan bo hjemme så lenge som mulig. I Orkland kommune tilbys hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistent.

Når du får innvilget en av våre tjenester, vil ditt hjem være din hjelpers arbeidsplass. Dette innebærer at du/dere må legge til rette for:

 • Utelys
 • Strøing og snøbrøyting
 • Lufting av bolig der det røykes inne
 • Husdyr holdes adskilt på eget rom

Søke om tjenester / klage på tjenester

Det må søkes om våre tjenester til Tildelingskontoret, som behandler søknader fortløpende. Kontaktinformasjon til Tildelingskontoret finner du på høyre side.

Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til.

Lenke til søknadsskjema

Får du ikke innvilget søknaden din, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet, og ytes til personer som ikke klarer dagliglivets gjøremål selv.

Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at du kan bo hjemme så lenge som mulig. Eksempel på hjelp som kan ytes er renhold av boligen din, skifte av sengetøy, klesvask eller å bestille varer. Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp skal klare seg best mulig hjemme.

Hva koster det?

Prisen avhenger av husstandens inntekt og størrelse på folketrygdens grunnbeløp. Det er kommunestyret som bestemmer de årlige betalingssatsene.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Du kan søke om å få hjelp til:

 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
 • Dosere medisiner, skifte stomi osv.
 • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • Daglig stell
 • Sårbehandling
 • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk

Kreftsykepleier tilbyr individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til deg med kreft og dine nærmeste pårørende. Kreftsykepleier kan også være et bindeledd til fastlege, sykehus eller andre. Kreftsykepleier er der i alle faser av sykdommen. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få avtale med kreftsykepleier. Tjenesten er gratis.

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud om alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede. 

BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Du må søke om å få BPA. Før tildeling må det vurderes om dette er den mest hensiktsmessige måten å gi deg hjelp på.

Omsorgsbolig

Orkland kommune har flere omsorgsboliger med ulike omsorgsnivå, fra heldøgns bemanning til mindre omfattende hjelpebehov som dekkes av helsetjenester i hjemmet. 

Tildeling av omsorgsbolig skjer etter en individuell vurdering med bakgrunn i kommunens kriterier. Vi legger vekt på søkerens helse, funksjonssvikt, fysisk, psykisk og/eller sosialt omsorgsbehov.

Søkere må være over 18 år og har bodd sammenhengende i kommunen i 1 år (registrert folkeregisteret). Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret. Det kan gjøres unntak fra vilkårene til registrering av folkeregisteret dersom søker på en eller annen måte kan dokumentere faktisk botid.