- Kystområdene i Orkland er sårbare og under press. Det kan bli mange interessekonflikter vi må håndtere i framtida, sier miljø- og klimakoordinator Atle Wormdal.

Han er leder for arbeidsgruppa som jobber spesielt med dette temaet i kommuneplanens arealdel. I arbeidet med planen er det laget en kort film som på en enkel måte setter deg inn i hva dette arbeidet handler om og hvordan du kan være med å si din mening. Filmen ser du her:

Kyst, strandsone og havbruk

Orkland – en fjordkommune

Landet vårt er verdenskjent for sine fjorder, som teller over 1700 fra nord til sør. Fjordene utgjør også en betydelig del av vår kommunes kystlinje. Snillfjorden, Åstfjorden, Imsterfjorden og Verrafjorden er, i tillegg til Orkdalsfjorden og Trondheimsfjorden, ikke bare viktige leveområder for planter og dyr. De er også viktige områder for fiske og havbruk.

- Fjordområdene våre utgjør også betydelig verdi i form av flotte og populære rekreasjons- og hytteområder. I tillegg er de viktige ferdselsårer for skipstrafikk, ferger og fritidsbåter, sier Wormdal.

Privatisering og allemannsretten

Han peker på at bygging av fritidsboliger og sjø- og havbasert næringsutvikling nær strandsonen er tiltak som kan bidra til å privatisere kystlinjen vår. Dermed kan slike tiltak komme i konflikt med allemannsretten, som skal sikre innbyggerne muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Hva har så alt dette med kommuneplanens arealdel å gjøre? Svaret er: Svært mye.

Arealpress og næringsutvikling

I Norge er det et generelt byggeforbud i det såkalte 100-metersbeltet langs sjøen. Allikevel kan kommunene gjennom sine kommuneplaner tillate nødvendige bygninger og mindre anlegg for ulike næringer. Det gjelder både landbruk, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs. Wormdal påpeker at statens retningslinjer sier at vernet av strandsonen skal være strengest i sentrale områder med stort arealpress.

- For oss innebærer dette at kystområdene i tidligere Snillfjord og Agdenes er klassifisert med mindre arealpress enn tilsvarende områder i tidligere Orkdal.

I kommuneplanens arealdel kan det være aktuelt å ta for seg egne bestemmelser for hva som tillates av tilbygg på eldre fritidsbebyggelse som ligger i 100-metersbeltet.

- Det samme gjelder også både småbåthavner og flytebryggeanlegg. Slike anlegg bidrar til privatisering, i tillegg kan de også ha negative konsekvenser for natur og miljø, sier Wormdal.

Hva mener du?

Som du ser er det mange hensyn å ta i forvaltninga av kyst og strandsone. Har du innspill, ønsker eller forslag til oss om ny arealbruk langs kysten? Har du planer om ny bebyggelse ved kysten, etablering av båthavn, eller å tilrettelegge for havbruk eller friluftsliv?

Hvilke hensyn mener du er spesielt viktig å ta? Er det noen områder som er særlig sårbare, eller er det noen generelle restriksjoner du mener bør gjelde for hele kysten vår?

Har du tanker og ideer om dette eller helt andre forslag som kan være nyttig for oss i arbeidet med ny arealdel? Da vil vi gjerne høre fra deg på en av følgende måter:

Fyll ut skjemaet som ligger på kommunens nettside
Send oss papirpost eller e-post
Lever løsningen direkte i kartløsningen

Mer informasjon om arealplanen finner du her

Frist for å levere innspill er 15. september.