Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_221222.jpg

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Planen ble vedtatt av kommunestyret 29. mars 2023.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Her finner du plandokumentene

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister arealplaner.no

Gjennom planprosessen er det produsert svært mange dokumenter. Når du åpner arealplaner.no vil du først se de viktigste dokumentene som er gjeldende plankart og bestemmelser. Lenger ned på siden vil du finne fire faner der du kan hente mer informasjon.

  • PLANDOKUMENTER. Under denne fanen ligger planbeskrivelsen. Dette er et viktig dokument som kan ha betydning for bruk og forståelse av planen.
  • PLANBEHANDLINGER. Under denne fanen finner du en oversikt over planprosessen. Her finner du alle dokumenter som er lagt frem til politisk behandling, alle politiske vedtak og alle dokumenter som har vært på høring. Dokumentene som er oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 29.03.2023 finner du under planbehandlingen «Plan endelig vedtatt».
  • PLANFORHOLD. Under denne fanen finner du en oversikt over de gamle kommuneplanene som nå er erstattet. Dette kan være nyttig dersom du vil se hvilke endringer som er gjort.

Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens øvrige kartverktøy 

Noen områder er foreløpig unntatt rettsvirkning

Etter høringsperiodene fremmet ulike statlige og regionale myndigheter en god del innsigelser til planforslaget. Innsigelse innebærer at aktuelle myndigheter kan nekte kommunen å vedta de delene av planen som de mener ikke er i tråd med nasjonale og regionale rammer og retningslinjer.  

Kommunen har valgt å imøtekomme de fleste innsigelsene, men på noen områder er det fremdeles uenighet mellom kommunen, Statens vegvesen og Statsforvalteren. Siden dette dreier seg om klart avgrensede områder, har kommunen valgt å vedta resten av planen. De områdene som det fremdeles er knyttet innsigelse til er markert på plankartet med en stiplet avgrensning og teksten «Unntatt rettsvirkning». Dette gjelder følgende områder:

Dersom de resterende innsigelsene ikke kan løses i meklingsmøte, vil saken bli sendt til departementet for avgjørelse.

Plankartet vil bli oppdatert når dette er endelig avgjort.