Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_221222.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 29.mars

Kommunedirektøren er ferdig med forslaget til sluttbehandling, og har sendt dette til politisk behandling. Forslaget skal behandles i hovedutvalg forvaltning 15. mars og i kommunestyret 29. mars.

Planforslaget finner du i sakspapirene til de politiske møtene:

Politiske møter og sakspapirer - Hjem (360online.com)

Plankartet i kommunens kartløsning