Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_1200_210412.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23.6.2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Kommunedirektørens forslag til arealplan

Kommunedirektøren presenterte sitt forslag i felles hovedutvalgsmøte 11. mai 2022.

Før planen sendes ut på høring skal den behandles av hovedutvalg forvaltning 18. mai 2022 og av kommunestyret 25. mai 2022.

Kartdelen av kommunedirektørens forslag kan du også se her:

Tips:

Hvis du ser på kartet på en liten skjerm/mobil, eller i et lite vindu, bør du lukke tegnforklaringen. Du kan klikke på arealformål, hensynssoner og juridiske linjer i kartet og få mer informasjon om disse.

Mange har gitt innspill

Det kom inn cirka 210 eksterne innspill innen fristen 15.september. Kommunen har gått igjennom samtlige og gjort en vurdering av hvilke som kan avgrenses i kartet, og hvilke som er av mer generell art.

Oversikten viser om det enkelte innspill er avgrenset i kartet eller ikke, og hvilke arbeidsgrupper som skal vurdere innspillet videre.

Kartet nedenfor viser innspillene slik de foreløpig er tolket med avgrensning og arealformål/hensynssone. Den nåværende kommuneplanen vises i bakgrunnen med svak farge slik at det skal fremgå tydelig hva som er nye innspill.

Dersom du mener kommunen har tolket innspillet ditt feil er det fint om du tar kontakt.

Når du klikker på et innspill i kartet vil du få opp et informasjonsvindu som viser både hva dagens plan sier om området, og hvordan det er foreslått endret.

kartlagsinfo.png

Alle innkomne innspill vil bli omtalt og vurdert i et dokument som blir tilgjengelig sammen med planforslaget i høringsfasen. Her vil det fremgå i hvilken grad det er tatt hensyn til de enkelte innspill.

Tema i arealdelen

Arbeidet foregår i arbeidsgrupper som har ansvaret for å se nærmere på aktuelle problemstillinger.

I forbindelse med innspillfasen laget kommunen noen informasjonsfilmer som forklarer hva de ulike arbeidsgruppene jobber med, og hvordan man kan være med å påvirke arbeidet. Selv om fristen for å komme med innspill nå har gått ut håper vi disse filmene kan være til nytte og interesse for deg som vil følge planprosessen videre. Du finner filmene ved å klikke på bildet.

Informasjonsfilmer.jpg