Dagens hyttebyggere vil ha store hytter med innlagt vann og avløp, strøm og bilvei helt frem. Samtidig skal naturinngrep og kostnader begrenses. Hvor skal det bygges og hvor skal det ikke bygges? Det bestemmes i kommuneplanens arealdel, som nå for første gang skal vedtas i Orkland kommune. Den kan du være med å påvirke.

I Orkland er det nå mer enn 4 500 fritidsboliger, og vi er den største hyttekommunen i Trøndelag.

- Hvis vi også regner med andre typer bebyggelse som bare brukes som fritidsboliger kan vi legge til et par hundre ekstra. Hyttene ligger spredt over det meste av kommunen, men det er likevel noen områder som peker seg ut når det gjelder antall og tetthet, sier Hans-Victor Wexelsen, som er fagleder for geodata i Orkland kommune. I tillegg er han leder av arbeidsgruppen med ansvar for fritidsboliger i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Byggeområder for fritidsbebyggelse

Kommuneplanens arealdel viser områder der det er mange hytter i dag, eller hvor det er planlagt mange hyttetomter tidligere.

- Det er brukt litt ulike prinsipper i våre tidligere kommuner, men stort sett framstår områdene som oransje arealer på kommuneplankartet. Vi kaller disse for «Byggeområder for fritidsbebyggelse», forklarer Wexelsen. 

Du får mer informasjon om dette i vår informasjonsfilm om fritidsbebyggelse

Egne reguleringsbestemmelser

Selv om det er mye spredt hyttebebyggelse av eldre dato utenfor disse områdene, må framtidig utvikling skje innenfor byggeområdene. I arbeidet med ny arealdel må vi vurdere både plasseringen og avgrensningen av områdene. I noen områder bør det kanskje ikke bygges mer, mens det i helt andre områder kan åpnes for planlegging av helt nye hyttefelt.

Wexelsen poengterer at det ikke er slik at du fritt kan bygge hvor du vil innenfor byggeområdene. I de fleste byggeområdene finnes det reguleringsplaner, som angir arealbruken mer detaljert både om både hvor veiene skal gå og hyttene ligge.

Bestemmelser kan endres

Kommuneplanens arealdel kan i noen tilfeller nøye seg med å fastslå at en gjeldende reguleringsplan skal videreføres som den er, eller det kan stilles betingelser for hvordan områdene kan videreutvikles gjennom reguleringsendringer. Planen kan også overstyre gamle reguleringsplaner slik at disse ikke lenger kan gjennomføres eller kreve at de endres for å tilfredsstille dagens krav.

I løpet av de siste ti årene er det gitt byggetillatelse til cirka 350 nye hytter 370 tilbygg til eksisterende hytter i Orkland. I tillegg finnes det mer enn 1 600 regulerte hyttetomter som enda ikke er bebygd. Om lag 500 av dem ligger ved kysten, mens resten befinner seg i skog eller fjellområder i innlandet

- Men mange av disse inngår i eldre reguleringsplaner, der en god del av tomtene er lite attraktive eller lite egnet for ny hyttebebyggelse. Gjennom kommuneplanen kan det bli aktuelt å kreve ny reguleringsplan for noen av disse områdene, for å sikre at dagens krav blir ivaretatt. Det kan også bli aktuelt å oppheve noen av disse gamle planene, sier Wexelsen.

Nye hytter ligner boliger

Måten man planlegger hyttefelt på har endret seg over tid. Mange av de eldste hyttene er ganske små, ligger spredt i terrenget, og et godt stykke fra nærmeste bilveg. Ofte ble det lagt vekt på å plassere hyttene lavt og utforme dem med farger og materialer som gjør at de passer godt inn med omgivelsene. I dag er det annerledes. Hyttene blir større, har gjerne innlagt vann, avløp og strøm, med bilvei helt fram.

- For å begrense både naturinngrep og kostnader må hyttebebyggelsen samles mer, slik at hyttefeltene etterhvert likner ganske mye på et boligområde, sier Wexelsen.

Fortetting gir konsekvenser

Vi ser nå mange eksempler på at eiere av eldre hytter med enkel standard i et område med spredt bebyggelse også ønsker å oppgradere hytta si med bilvei helt frem og legge inn vann og strøm. Dette fører ofte til at det fortettes med nye tomter langs veitraseene.

- Dersom eierne av alle hyttene i kommunen skal ha vei, vann og strøm helt fram, vil det medføre store naturinngrep og få konsekvenser for friluftsområder. Det vil også kunne få betydning for kulturminner og næringer som skogsdrift og reindrift. I tillegg vil alltid slike inngrep vurderes mot farer som flom og ras.  

Har du innspill?

Som du ser er det mange vurderinger og avveininger som må gjøres før kommuneplanens arealdel blir vedtatt.  Vi ønsker flest mulige innspill, og fram til 15. september har du mulighet til å komme med dine synspunkter. Det kan være:

  • Forslag til helt nye områder hvor det bør åpnes for hyttebygging
  • Hva mener du er fornuftig når det gjelder fortetting eller utvidelse av eksisterende områder?
  • Er det noen av byggeområdene som bør reduseres eller kanskje fjernes helt?
  • Bør vi åpne for planlegging av vei, vann og strøm i alle byggeområdene, eller bør det lages noen klare betingelser for hvor og hvordan det kan gjøres?
  • Hvor store hytter kan vi tillate, og hvilke hensyn skal vi ta når det gjelder utforming og beliggenhet?
  • Kanskje du har noen helt andre ideer og synspunkter som er viktig for arbeidet vårt?

Alle synspunkt må leveres skriftlig. Det kan du gjøre på flere måter:

  • Fyll ut skjemaet på vår nettside
  • Send dem i papirpost eller på e-post
  • Lever innspillet ditt direkte i kartløsningen som er laget spesielt for det.

Mer informasjon om dette finner du på kommunens nettside. Frist for å levere innspill er 15.september. Har du spørsmål, ta kontakt med Hans-Victor Wexelsen på e-post: hansvictor.wexelsen@orkland.kommune.no