Kommunestyret vedtok i møte den 6. september, sak 62/23, reguleringsplan for gang- og sykkelveg på Blåsmo. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planen regulerer gang- og sykkelveg for en strekning på ca 1,7 kilometer på Blåsmo, fra eksisterende gang- og sykkelveg ved Tråvparkvegen i nord og til kryssing av Thamshavnbanen i sør. Planområdet er avgrenset til eksisterende kjøreveg Fv. 6490 og nødvendig areal til ny gang- og sykkelveg, inkludert annen veggrunn til skjæring/fylling mm. Gjennomføring av tiltaket vil kreve at flere private eiendommer på strekningen må avstå grunn til fortau, annen veggrunn eller kjøreveg. Tidspunkt for utbygging er ikke fastsatt, kommunen vil ta nærmere kontakt med grunneiere når dette er aktuelt.

Eventuell klage må framsettes skriftlig til kommunen innen 09.10.2023.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister