Kommunestyret vedtok i møte 06.09.2023 sak nr. 59/23 reguleringsplan for Liakjølen hyttefelt, planID 2018011.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt plankart,bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelige i kommunens digitale planregister.

Eventuell klage må sendes inn skriftlig til kommunen innen 09.10.2023.