Kommunestyret vedtok i møte 06.09.2023 i sak 61/23 detaljregulering for Høydebasseng Råbygda/Gjølme, gnr. 257 bnr.1.  Reguleringsplanen åpner for bygging av høydebasseng med tilhørende adkomstveg. Skogen i overkant av høydebassenget er regulert til bevaringsområde-naturmiljø. Grunneiere og naboer varsles i eget brev.

Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

Planregister – Høydebasseng Råbygda/Gjølme

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker (09.10.2023) i henhold til forvaltningslovens § 29. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.