Kommunestyret vedtok i møte den 6. september, sak 60/23, reguleringsplan for boliger i Steinvegen. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planen legger til rette for oppføring av konsentrert boligbebyggelse i inntil to etasjer på eiendommen gnr.10 bnr. 61 i Steinvegen på Evjen. Det skal oppføres minst 10 boenheter. Eksisterende bolighus, uthus og garasje skal rives.

Eventuell klage må framsettes skriftlig til kommunen innen 09.10.2023.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister