Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for utvidelse av eksisterende grustak i Rikstadgrenda, ca 2 km nord for Å.

Grustaket med et areal rundt er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel for Meldal, vedtatt i 2018.

Innspill med synspunkter på reguleringsarbeidet sendes innen den 1.11.2021 til:

E-post post@plankontoret.net eller til Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Last ned dokumenter: