PlanID: 5059 2023002 

On arkitekter og ingeniører AS kunngjør herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av området med konsentrert småhusbebyggelse. 

Planområdet er på cirka 7,3 daa. Avgrensningen av området er vist på kartutsnittet. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av planavgrensningen. Adkomst til feltet er tenkt via Åkervegen. 

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Frist for merknader og eventuelle spørsmål er 13.4.2023

Eventuelle merknad og spørsmål sendes per e-post til post@on-as.no 

 j 5OzrAAAAABJRU 5ErkJggg==