Nå er det snart skolestart. Vi ber alle huseiere om å klippe hekken. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Husk at det er grunneiers ansvar å sørge for god sikt og framkommelighet. Dårlig samvittighet sier du? Det er ikke for sent! Vi ber alle huseiere med dårlig samvittighet gjøre en innsats.

Dessverre er ikke alle ikke like flinke å klippe sin egen beplantning når den vokser ut i veien, fortauet eller gangveien,

Handler om trafikksikerhet

Dette kan i ytterste konsekvens føre til alvorlige trafikkulykker. De myke trafikantene er spesielt utsatt når busker og hekker hindrer sikten.

Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring. For å kunne oppfylle dette funksjonskravet må Orkland kommune gjøre tiltak.

Dialog først

Ser vi avvik eller får innspill fra andre om avvik vil vi starte en dialog med grunneierne og forsøke å få de til å klippe eller fjerne busker, hekker mm. slik at gater og fortau blir trygge for gående og syklende. Det er grunneiers ansvar å holde eiendommen i forholdsmessig stand, slik at busker, hekker og trær ikke er til ulempe for naboer eller negativt påvirker trafikksikkerheten. Det er ikke kommunens ansvar å klippe hekken din.

Hvis grunneier ikke gjør tiltak, kan kommunen som nabo kreve beplantningen klippet til eiendomsgrense. Dersom grunneier nekter å gjøre noe med trafikkfarlige hekker og busker, kan kommunen i ytterste konsekvens selv gjøre dette på grunneiers regning.

En lovpålagt stuss

Å sørge for fri sikt er nedfelt i Vegloven:

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned. Det samme gjelder etter du har klippet hekken.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen følger opp når det gjelder henholdsvis statlige og fylkeskommunale veier: