Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel med videre

Du kan søke avløsertilskudd ved:

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • sykt eller skadet barn, og til å følge barnet til lege/behandling 
  • omsorg for barn med kronisk sykdom
  • dødsfall

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Kommunen er vedtaksmyndighet når det gjelder avløsertilskudd ved sykdom. Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Drenering/grøfting

Drenering er et viktig tiltak for å bedre vekstforholdene på jord som er våtlendt. Drenering kan omfatte både åpne avskjæringsgrøfter, lukkede grøfter, profilering og omgraving. Tilskudd kan gis til drenering av tidligere drenerte arealer, og bakkeplanerte arealer som ikke er drenert tidligere.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 4.000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft oppad til 4.000 kroner per dekar.

Søknaden kan leveres elektronisk hele året og behandles fortløpende av kommunen.

Erstatningsordningene

Dette er et sett av ordninger som skal redusere risikoen for økonomiske tap ved naturskade, klimabetingede skader, avlingssvikt, tap av husdyr etc.

En eventuell skade skal meldes til kommunen uten ugrunnet opphold. 

Skjemaer i word-format:

John Lomundals legat

John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi økonomisk støtte til utdannelse og kompetanseheving innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet for ungdom i Orkland kommune.

Hvis du er bosatt i Orkland og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdannelse, oppfordrer vi deg til å søke. Dette gjelder også de som allerede er i gang med en utdannelse.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkland kommune ved Ane Haugen Wexelsen, telefon 90 14 34 69 eller e-post ane.wexelsen@orkland.kommune.no

Søknadsfrist: 30. april 2024. 

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke ulike nasjonale tilskudd som foretak som driver med vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Søknad leveres elektronisk. Søknadsfrist er 15. mars (for husdyrbrukere) og 15 oktober (både husdyrbrukere og planteprodusenter), med mulighet for å etterregistrere enkelte opplysninger fram til 10. januar. Tilskuddet utbetales i løpet av februar.

Regionale miljøtilskudd (RMP)

Regionale miljøtilskudd er betegnelsen på en rekke miljørettede tilskudd som varierer fra fylke til fylke. Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke. Ordningen skal fremme særskilte miljømål i landbruket, som å redusere forurensning, ivareta kulturlandskap og kulturminner, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta biologisk mangfold. Du søker elektronisk på et eget søknadsskjema, søknadsfrist er 15. oktober, utbetaling er i mars.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Dette er en tilskuddsordning for de som gjennomfører miljøtiltak utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Kommunen har sin egen SMIL-strategi som utformes i dialog med faglagene i landbruket. For å kunne søke SMIL  må du ha et landbruksforetak som er kvalifisert til å søke produksjonstilskudd. Eiere av landbrukseiendom kan søke selv om de leier bort jorda. Søknad sendes elektronisk, og det er kommunen som avgjør søknaden. Søknadsfrist i Orkland kommune er 1 april og 1. september. 

Dokumenter:

Tiltak i beiteområder

Denne ordningen gjelder tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Søknadsfrist i Orkland kommune er 1. april.