Orkland kommune har startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. I tillegg setter vi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Vi bestemmer også hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Frist for innspill til planprogrammet er 30. mai. Frist for innspill til selve arealdelen er 15. september.

Planprogram

Hovedutvalget for forvaltning har vedtatt å legge ut planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel til høring og offentlig ettersyn. I dette beskriver vi organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne. Fram til 30. mai kan privatpersoner, organisasjoner, næringslivet og andre som ønsker det komme med kommentarer og forslag til forandringer i planprogrammet.

Planprogrammet ligger også på Servicekontoret i Orkland rådhus og på kommunehusene i Meldal, Lensvik og Krokstadøra.

Frist for merknader til planprogrammet

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 30. mai 2021

Dersom du har spørsmål til planprogrammet, kan du kontakte følgende personer:

Enhetsleder plan og byggesak
Siri Eithun
Telefon 905 08 813
Send e-post

Fagleder plan
Ingrid Voll
Telefon 951 38 280
Send e-post

Fagleder byggesak
Barbro Nilssen
Telefon 992 32 525
Send e-post

Fagleder geodata
Hans-Victor Wexelsen
Telefon 414 07 866
Send e-post

Innspill til arealdelen

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Eksempler på dette er: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Fristen for innspill til planarbeidet er 15. september 2021

Innspill sendes til postmottak@orkland.kommune.no, eller Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.

Vi har utarbeidet en egen nettløsning for arbeidet: