I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på for utvidelse av Bjørklihaugen steinbrudd.

Eksisterende steinbrudd ved Bjørklihaugen i Svorkbygda ønsker å utvide dagens virksomhet.

Planområdet er på ca 98 daa og utvidelsen av selve brudettet er på ca 25 daa. Plan- avgrensningen er vist på kartutsnittet nedenfor.

Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader og eventuelle spørsmål til det igangsatte planarbeidet rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger

E-post post@on-as.no
Telefon 72 48 40 20, innen 29.5.2020

 

bjørklihaugen_steinbrudd_kart.png