I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for nytt boligfelt i Øvre Rømmesbakkan ut til høring og offentlig ettersyn. Planen var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg Forvaltning den 11.11.2020.

Planen regulerer nytt boligfelt i Øvre Rømmesbakkan, på eiendommen gnr./bnr. 5/4 m.fl. Adkomst til øvre del av planområdet planlegges via Hynneveien, adkomst til nedre del av området planlegges fra Hovsbakkveien. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Dokumenter:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Orkland kommune, postmottak@orkland.kommune.no eller postboks 83, 7301 Orkanger

Frist for uttalelse er 9.1.2021

Kartutsnitt fra kommunekart:

øvre_rømmesbakkan.png