Regionale miljøtilskudd (RMP)

Regionale miljøtilskudd er betegnelsen på en rekke miljørettede tilskudd som varierer fra fylke til fylke. Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke. Ordningen skal fremme særskilte miljømål i landbruket, som å redusere forurensning, ivareta kulturlandskap og kulturminner, tilrettelegge for friluftsliv og ivareta biologisk mangfold. Du søker elektronisk på et eget søknadsskjema, søknadsfrist er 15. oktober, utbetaling er i mars.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Dette er en tilskuddsordning for de som gjennomfører miljøtiltak utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og miljøverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Kommunen har sin egen SMIL-strategi som utformes i dialog med faglagene i landbruket. For å kunne søke SMIL  må du ha et landbruksforetak som er kvalifisert til å søke produksjonstilskudd. Eiere av landbrukseiendom kan søke selv om de leier bort jorda. Søknad sendes elektronisk, og det er kommunen som avgjør søknaden. Søknadsfrister i Orkland er 15. mars og 1. september.

Dokumenter: