Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 15.06.2022 å sende Lokal forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt nett på høring.

Frist for uttalelse er 17.08.2022.