Mardahl Maskin søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 257, bnr. 245 i Orkland kommune (Vigorveien 10). De søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av plast, gravemasser (inkl. forurensede masser i tilstandsklasse 5), trær/trevirke/rivningstrevirke, røtter, greiner, asfalt og betong. Statsforvalteren i Trøndelag har bedt Orkland kommune om å legge søknaden ut til offentlig ettersyn i kommunens servicetorg og på kommunens hjemmeside:

Høring av søknad om tillatelse til mottak og behandling av næringsavfall

Høringsfristen er satt til 18. august 2022.