- Det er utfordrende å finne egnede areal for deponi og masseuttak i Orkland. Derfor er det viktig med felles forståelse av regelverk. Nå har kommunen laget en nyttig veileder som skal hjelpe både saksbehandlere og næringslivet.

Det sier Atle Wormdal, som er klima- og miljøkoordinator i Orkland kommune. Sammen med flere andre fagpersoner har han hatt ansvar for å utarbeide veilederen som skal bli et nyttig verktøy for å etablere felles forståelse om et viktig tema. Veilederen finner du her:

Regler og skjønn

Kommunenes saksbehandling av søknader om etablering av masseuttak og masseoppfylling med rene masser krever vurdering etter flere regelverk. Det samme gjelder også ved eventuell ulovlighetsoppfølging av eksisterende uttak- og deponi,

- Innenfor disse regelverkene er det imidlertid rom for skjønnsutøvelse. Det er derfor ønskelig med felles forståelse av regelverkene. Derfor deler vi informasjon til aktører innenfor bygge-, anleggs- og deponivirksomheten og grunneiere om hvilke regler som gjelder og hvordan de skal gå fram, sier Wormdal, som peker på at veilederen derfor blir et hjelpemiddel for både kommunen og aktører innenfor bygg og anleggsbransjen.

Miljø og ressursutnyttelse

Orkland er en kommune med stor bygge- og anleggsaktivitet til ulike formål. Å finne tilstrekkelig egnet areal til masseuttak og til deponering av rene masser er ofte en utfordring. I tillegg er det ut fra klima- og miljøhensyn en omforent strategi i Norge og Europa å satse på sirkulærøkonomi.

- Vi må huske at mineralressursene er ikke-fornybare ressurser, og det er viktig å ha en mest mulig effektiv og bærekraftig utnytting av dem, sier Wormdal, som peker på at utfylling og deponering av rene masser er dårlig ressursutnyttelse og derfor er siste utveg.

Han håper at veilederen blir et nyttig verktøy som kan bidra til de beste løsningene for ressursutnyttelse og miljøet.