Tirsdag 1. juni klokken 09:00 åpnet Grønørbrua for ordinær trafikk i begge kjørefelt. 

Arbeidet med Grønørbrua startet høsten 2020 og har medført perioder med helt eller delvis stenging for biltrafikk. Myke trafikanter har benyttet brua under hele anleggsperioden. Det gjenstår riktignok noen mindre arbeider, men dette vil ikke få konsekvenser for biltrafikken. 

Gjenstående arbeid

  • Rekkverk langs veien på øst- og vestsiden av brua.
  • Pussing og tilsåing i veiskråninger.
  • Avretting av dekke på fortauet. Dette arbeidet vil skje etter skoletid i nærmeste framtid. Fortauet vil da bli stengt fram til morgenen etter.
  • Asfaltering av fortau vil bli utført etter at skolen er ferdig for året. Fortauet vil da bli stengt 1-2 dager.

Mer enn trafikksikkerhet

Arbeidet med brua startet i fjor høst og har omfattet arbeid både på under- og oversiden av brua. Arbeidet på oversiden har dreid seg om å få til en mer trafikksikker løsning for mye trafikanter, mens arbeidet på undersiden har handlet om å etablere infrastruktur for næringsliv og kommunens innbyggere. Følgende er utført:

  • Legging av ledning med spillvarme fra Elkem Thamshavn til Norsk Kylling. Ledningen er festet under brua.
  • Legging av ny, oppgradert kommunal vannledning. Denne er også festet under brua. I tillegg er det lagt trekk-kabler for fiber.
  • For å øke trafikksikkerheten er det eksisterende fortauet på oppstrøms side utvidet. Et nytt solid fysisk skille mot veibanen er på plass.
  • Tidligere veibredde er opprettholdt ved å fjerne betongkant på nedstrøms side av brua. Der er det også satt opp nytt gjerde.

I forbindelse med åpning av veitraseen har Tverradkomsten fått tilbake sin opprinnelig skilting. Det innebærer at lengdebegrensning på kjøretøy igjen er på 12 meter.