Retningslinjer for grafisk profil

Den grafiske profilen skal brukes konsekvent og korrekt i henhold til denne manualen for å sikre at Orkland kommune alltid blir gjenkjent som avsender, og representerer kommunens synlige identitet.

Dette gjelder alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, ulike typer skilt, profileringsmateriell og arbeidstøy. Profilprogrammet er summen av elementer som kommunevåpen, skrifttype, farger, grafiske former og valg av foto og illustrasjoner. Alle disse elementene bygger til sammen Orkland kommunes visuelle profil.

Kommunen skal framstå som ryddig og profesjonell i bruken av sin visuelle profil. Profilprogrammet som er vist i denne manualen blir videreutviklet ved behov.

Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens enheter og avdelinger. Enhetene (som barnehager, skoler og sykehjem) kan gjøre lokale tilpasninger, men da etter avtale med enhet for kommunikasjon og digitalisering.

Kommunevåpen eller andre profilelement i denne manualen tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Enhet for kommunikasjon og digitalisering skal på forhånd godkjenne all bruk av kommunevåpen eller profilelement av andre aktører enn Orkland kommune.

Ta kontakt med enhet for kommunikasjon og digitalisering om man har spørsmål eller henvendelser knyttet til den grafiske profilen til Orkland kommune via e-post kommunikasjon@orkland.kommune.no

kommunevapen_dobbel

Kommunevåpen

Grønn farge symboliserer jordbruk og skogbruk. Hvit/sølv/grå farge symboliserer sjø og vann. Tannhjulet symboliserer gammel og ny industri, inkludert havbruk.

 

Alternative utgaver av kommunevåpenet

Kommunevapen.png

Om kommunevåpenet

Kommunevåpen brukes av kommuner og fylkeskommuner som kjennetegn og symbol. Alle kommunene skal ha et eget symbol, som ingen andre kommuner har.

1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen ble opphevet. Kommunestyret og fylkestinget fikk samtidig eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen, og ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

Tegnekonkurranse

einum_forslag_vapen.pngOrkland kommune inviterte alle interesserte til å tegne eller komme med andre innspill til nytt kommunevåpen. Det ble tegnet i skoler og barnehager, på ulike arrangement i regi av Orkland, og gjennom en åpen konkurranse i samarbeid med avisa Sør-Trøndelag.

Mange forslag kom inn og ble vurdert administrativt. Deretter ble et utvalg lagt fram for arbeidsutvalg og fellesnemnd. Deres jobb ble å ivareta både de formelle kravene og i hvilken grad symbolikk og fargebruk ivaretar særpregene ved den nye kommunen.

Formalitet og symbolikk

De formelle kravene omhandlet at våpenet skulle ha to farger, ha ett motiv, og være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

Etter nøye vurderinger falt til slutt avgjørelsen på et forslag utarbeidet av Erik Einum. Hans forslag inneholdt tre elementer som til sammen utgjør et motiv;

  • Grønn farge som symboliserer jordbruk og skogbruk

  • Hvit farge som symboliserer sjø og vann

  • Et tannhjul som symboliserer gammel og ny industri, inkludert havbruk

Bearbeidet og vedtatt

vapen_b125.pngVinnerforslaget ble deretter oversendt for grafisk bearbeiding hos Allsidig Design. Der ble det foretatt noen justeringer på plassering av tannhjulet og den hvite fargen ble erstattet med sølv.

Det bearbeidede forslaget ble deretter lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda, samt de fire kommunestyrene i orklandkommunene, hvor de ble formelt vedtatt våren 2019.

Logo

Logo

Orkland kommunes logo består i utgangspunktet av kommunevåpenet sammen med teksten «ORKLAND KOMMUNE». Tekst og farger skal brukes slik det framgår i profilhåndboka.

For at logoen skal være fleksibel og dekke ulike behov, er den laget i to varianter. En liggende variant med kommunevåpen plassert til venstre for teksten, og en variant der både tekst og kommunevåpen er sentrert.

Regler for bruk

Det skal alltid brukes originale logofiler slik at sammensetningen av tekst og symbol ikke forandres. Hovedlogo i breddeformat er den utgaven som blir mest brukt. Dersom logoen skal plasseres på noe som er høyt eller smalt så kan høydeutgaven brukes.

Logoen eller kommunevåpenet tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Kommunikasjonsavdelingen skal forhåndsgodkjenne all bruk av logo eller kommunevåpen. Misbruk av kommunevåpen er straffbart ifølge straffeloven § 328.

Oppsett

Logoen består av kommunevåpen og teksten ORKLAND KOMMUNE. Teksten ORKLAND KOMMUNE er noe justert i avstand mellom bokstavene for å få til rette marger og et pent uttrykk.

Logo_detaljer.png

Profilfont Calibri

ORKLAND KOMMUNE skrives i profilfonten Calibri bold og regular. Calibri er en office standard font. Calibri er en lett avrundet skrifttype med god lesbarhet.

calibri_font.png

Hovedfarger

Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4-farge trykk (CMYK).

PMS farger brukes ofte til spesialtrykksaker alene eller sammen med CMYK for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK.

For bruk på skjerm gjelder RGB og HEX. Skjermfarger kan variere etter temperaturen på omgivelsene.

Fargegjengivelsen vil variere innenfor ulike medier og ulike produksjonsprosesser

farger_bobler.png

Fargepalett

Hovedfarger

fargepalett_hoved.png

Tilleggsfarger

fargepalett_tillegg1.png

fargepalett_tillegg2.png

Profilering på yttertøy

ytterbekledning_profil.png

Profilering på klær skal kun ha logo som vist ovenfor. På mørke klær kan negativ logoutgave benyttes.

Profilbilde Facebook

Profilbilde for ALLE kommunens sider på Facebook

profilbilde_facebook.pngprofilbilde_face_hjerte.jpg

Størrelse: 340 px x 340 px

Stempel

orkland_kommune_stempel.png

Stempler bestilles via Servicekontoret i Orkland rådhus

Målform Orkland kommune

Orkland kommune er språknøytral både etter målloven og administrativt. Tidligere kommuner Snillfjord, Meldal og Orkdal var språknøytrale, mens Agdenes hadde bokmål. Vedtak for Orkland kommune ble gjort 20. november 2019.

Etter målloven kan et kommunestyre gjøre et såkalt målvedtak.

Hva er et målvedtak etter målloven?

Et slikt målvedtak innebærer et krav til statsorganer om å bruke den målformen kommunen har gjort vedtak om i alle skriv til kommunen. En kommune kan gjøre vedtak om bokmål eller nynorsk, eller den kan vedta å være språklig nøytral. Målvedtaket skal meldes til Språkrådet.

Dersom kommunen ikke gjør et eget målvedtak, blir kommunen automatisk regnet for å være nøytral. Da skal statsorganer veksle i bruken av målform i skriv til kommunen. Et målvedtak regulerer altså bare hva slags målform statsorganer skal bruke i skriv til kommunen, og har ingen virkning internt i kommunen/kommuneadministrasjonen.

Når tidligere kommuner i Orkland slo seg sammen, falt eksisterende målvedtak bort. Den nye kommunen måtte derfor gjøre et nytt målvedtak. Hvis det ikke blir gjort et nytt målvedtak, blir den nye kommunen regnet for språklig nøytral. I tillegg kan kommunen gjøre vedtak om administrativ målform.

Hva er administrasjonsspråk?

Administrasjonsspråket er den målformen en kommune eller fylkeskommune vedtar å bruke i sin egen administrasjon. Dette er ikke et krav jmf. målloven. Å være administrativt språknøytral innebærer at alle ansatte dermed får bruke den målformen de selv ønsker. Et slikt vedtak vil være i samsvar med føringene om å ivareta hensynet til nynorsk som forvaltningsspråk, og det vil ivareta de ansatte som fra før har brukt nynorsk i arbeidet.

I tillegg kan kommunen også vedta at innbyggerne skal få svar på den målformen som er brukt i det innkommende skrivet. Dette er ikke et krav etter målloven for kommuner og fylkeskommuner. Det er et krav for statlige virksomheter jmf. §6 i målloven. Det er ikke gjort et slikt vedtak for Orkland kommune.

Mer informasjon:

Grafikk i kommuneplanens samfunnsdel

Slik bygger vi Orkland sammen

Hjul-bilder.png
Slik bygger vi Orkland sammen

Visjon

innhold_side_04.png
Sammen bygger vi Orkland

Verdier

innhold_side_20.png innhold_side_26.png innhold_side_30.png
Modig Klok Nær

Årshjul

hjul_1200.png
Årshjul og et sammenhengende plan- og styringssystem

De tre bærekraftsdimensjonene

tre_dimensjoner_azote_1200.png
De tre bærekraftsdimensjonene

Visjon, verdier, målgruppe, bærekraftsmål

tannhjul_1200.png
Visjon, verdier, målgruppe, bærekraftsmål

Plansløyfa i Orkland kommune

planstrategi_1200.png
Plansløyfa i Orkland kommune

FNs bærekraftsmål

bærekraftsmål_01.png bærekraftsmål_02.png bærekraftsmål_03.png bærekraftsmål_04.png
bærekraftsmål_05.png bærekraftsmål_06.png bærekraftsmål_07.png bærekraftsmål_08.png
bærekraftsmål_09.png bærekraftsmål_10.png bærekraftsmål_11.png bærekraftsmål_12.png
bærekraftsmål_13.png bærekraftsmål_14.png bærekraftsmål_15.png bærekraftsmål_16.png
bærekraftsmål_17.png      
FNs bærekraftsmål