Hovedutvalg for forvaltning i Orkland kommune vedtok i møte 11.05.2023 å legge områdereguleringsplan for Eiktyr Industripark (planID 2022007) ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Kart over reguleringsområdet med forklaring

Forslagsstiller er Norsk Industriutvikling AS. Forslagsstiller fremmer her forslag om områderegulering for et stort industriareal egnet for ny, bærekraftig industri i Orkland kommune.

Plandokumenter er tilgjengelig i kommunens digitale planregister
12.05.2023: §12.2 er rettet i henhold til hovedutvalgets vedtak.

Det blir arrangert åpent informasjonsmøte i høringsperioden. Dato for møtet vil annonseres i avisen og på kommunens hjemmeside i god tid før møtet.

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 27.06.2023.