Viltloven og hjorteviltforskriften hjemler adgang til innføring av lokal forskrift når det gjelder adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr.

I de tidligere kommunene som Orkland kommune nå omfatter foreligger slike lokale forskrifter. Ulikheten i disse forskriftene ligger først og fremst i ulike arealstørrelser for minsteareal for godkjenning av vald, fellingstillatelser og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter. Det foreslås stort sett å beholde eksisterende minstearealer, men noen justeringer foreslås for arealer i tidligere Snillfjord kommune og Agdenes kommune.

Utkast til ny felles forskrift ble behandlet i hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune den 11.11.2020. Etter endt høring vil et endelig forslag til forskrift bli behandlet og vedtatt av dette hovedutvalget.

Høring kunngjøres på hjemmesidene til Orkland kommune og annonsert i Avisa Sør-Trøndelag, jf. Forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist 22.12.2020

Høringssvar sende på e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Dokumenter i saken: