Kommunestyret i Orkland vedtok i møte den 15.12.2021 endring av reguleringsplan for havneområde og industri på Grønøra Vest. Reguleringsplanen legger til rette for opparbeiding av tursti på moloen mellom Grønørbrua og pumpestasjonen til Norsk Kylling.

Grunneiere og andre berørte er varslet i eget brev. Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

 Frist for å klage på vedtaket er i henhold til Forvaltningslovens § 29 satt til 13.1.2022

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.