Opplæringsloven § 2-11

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Saksgang i Orkland kommune

  • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon i inntil 2 uker
  • Rektor fatter vedtak om permisjon
  • Det må søkes innen en måned før første permisjonsdag
  • Det skal ikke gis permisjon når eleven skal ha nasjonal prøve, eksamen eller tentamen
  • Det bør ikke gis permisjon når eleven er midt i store prosjekter eller ekskursjoner
  • Det bør ikke gis permisjon når eleven har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker
  • Rektor skal gjennomføre foreldresamtale før permisjon blir gitt i saker der familien år etter år søker om to ukers permisjon, og informere på foreldremøtet til skolestarterne om konsekvensene fravær kan ha for læring og utvikling
  • Rektor kan pålegge foresatte å undervise sine barn i permisjonstiden
  • Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at begge foreldre underskriver søknaden

Søk elevpermisjon

Søknad om elevpermisjon sendes inn via Visma Flyt Skole