I dag klokken 09:30 fikk kommunepolitikerne i Orkland presentert kommunedirektørens notat for budsjett for 2022 og handlingsplan for perioden 2022 til 2025.

 - Kommunedirektøren er i dette notatet lojal til føringene for kommunesammenslåingen. Samtidig er dette kanskje siste gang en handlingsplan med budsjett kan behandles uten at det diskuteres strukturgrep og organisasjonsendringer, skriver kommunedirektør Ingvill Kvernmo i innledningen til notatet.

Ikke bærekraftig tjenestestruktur

- Orkland kommune har ikke en bærekraftig tjenestestruktur for framtida. Vi har, basert på nåværende inntekter, ikke mulighet til å organisere oss på samme måte i en ikke så fjern framtid. Det gjør at vi må ta vurderinger knyttet til struktur for administrasjon, kommunehus, skoler, barnehager, helsetilbud og øvrige kommunale tjenester. Erfaringer fra andre kommuner er at det er viktig å gjøre tilpassinger av driften før vi havner i en situasjon hvor vi er fratatt handlingsrommet og må gjøre dramatiske og omfattende grep raskt, skriver kommunedirektøren.

Hun mener at Orkland kommune har en unik mulighet og gode forutsetninger for å kjøre en slik prosess på en kontrollert og skikkelig måte.

Ivareta lokalsamfunn

- Da kan vi ivareta behovet for dialog og forankring, og ikke minst ivareta de mange lokalsamfunnene og tettstedene vi har i kommunen vår. Det er en mulighet vi må ta vare på, selv om diskusjonene og vurderingene blir både krevende og smertefulle. Vi begynner å komme til vegs ende når det gjelder optimaliserings- og effektiviseringstiltak med nåværende tjenestestruktur. Vi bygger ikke framtidens Orkland med ostehøvelen. Dagens tjenestestruktur er ikke løsningen på framtidens utfordringer, understreker kommunedirektøren i sin innledning.

Hun presiserer at de utfordringene Orkland kommune står overfor, og som vil kreve prioriteringer, er ikke utløst av kommunesammenslåingen.

- Alle de tidligere kommunene stod i en situasjon hvor det kommunale tjenestetilbudet ikke var bærekraftig på sikt. Det var ikke tilfeldig at kommunene slo seg sammen frivillig. Sammenslåingen har gitt oss et pusterom og langt bedre forutsetninger for å gjøre disse endringene på våre premisser.

Videre prosess er den politiske spørretimen 24. november hvor politikerne kan stille spørsmål vedrørende notatet, formannskapsmøte 1. desember og endelig vedtak i kommunestyret 15. desember.

Hele notatet og kommunedirektørens presentasjon

Her kan du kan lese hele kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan 2022-2025:

Du kan også se dagens presentasjon i opptak på KommuneTV.

Omfattende beslutningsgrunnlag

Orkland kommune har fortsatt arbeidet med å lage et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunestyret, og presenterer derfor i år handlingsplan med budsjett 2022-2025 i tre deler. Det nye elementet er nøkkeltallsdokumentet.

Utfordringsdokument og nøkkeltallsdokument er vedlegg til kommunedirektørens notat for handlingsplan med budsjett.

Prosess i tre deler: fortid, framtid og løsningsforslag

Disse dokumentene må leses i sammenheng.

  • Utfordringsdokumentet (offentliggjort 23. juni 2021): her presenterer kommunedirektør på en forståelig og helhetlig måte de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene Orkland kommune står overfor. Formålet er å få et felles utfordringsbilde på tvers av fagområder og tjenester, men også på tvers av politikk og administrasjon.
  • Nøkkeltallsdokumentet (offentliggjort 30. september 2021): her presenteres ressursbruken i Orkland kommune. Dokumentet er ikke en fasit for ressursbruken, men en indikasjon som gir et bedre grunnlag for å legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester. Nøkkeltallsdokumentet er et utgangspunkt for å vurdere om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud i forhold til de som vi sammenligner oss med.
  • Kommunedirektørens notat (offentliggjort i dag): dette er kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2022-2025 med budsjett for 2022. Handlingsplan med budsjett vedtas på rammenivå i henhold til økonomireglementet.

I tillegg er kommunedirektør gitt en rekke utredningsoppdrag knyttet til handlingsplan med budsjett. Besvarelse på disse ble offentliggjort 1. oktober 2021. Disse finner du på plansiden til Orkland kommunes nettside (under overskrift økonomi- og handlingsplan):

Mot slutten av uka publiseres innsendte forslag som ikke løses i kommunedirektørens notat for handlingsplan med budsjett.

Samfunnsdelen er strategisk overbygning

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 ble vedtatt av kommunestyret 28. oktober 2020, og er den strategiske overbygningen og den «røde tråden» for helhetlig planlegging og utvikling av Orkland som samfunn og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen peker på hva Orkland kommune spesielt skal satse på: