Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og virksomheter må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet eller ha et privat renseanlegg som er godkjent av kommunen.

Beskrivelse

Kommunen er ansvarlig for at avfallet innbyggerne produserer ikke forurenser miljøet. Kommunen sørger for at avløpsvann fra boliger, hytter og næring samles og transporteres via et nettverk av rørledninger til et kommunalt behandlingsanlegg.
Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
Kommunen kan kreve at alle boliger og virksomheter knytter seg til det kommunale avløpsanlegget.
I områder med spredt bebyggelse eller for hytter, kan det bygges mindre og/eller private renseanlegg, som må godkjennes av kommunen.

Målgruppe

Boligeiere, hytteeiere og næringer.

Kriterier/vilkår

Kommunen eier avløpsnettverket og har myndighet til å kreve tilknytning, endre tillatelser og til å kontrollere anlegg.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.
Vann- og avløpstjenestene skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsaklig fra gebyrene, mens kostnaden ved tjenesten er en sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

Samarbeidspartnere


Lover

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. Se også:

  • § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning,

Forurensningsforskriften

  • kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l.
  • kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  • kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • kapittel 15a Påslipp
  • kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer

Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Forurensningsforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan søke om tilknytning
Søknad om tilknytning til vann- og avløpsanlegg.
Søknad om tilknytning gjelder for de som skal bygge eller gjøre større vedlikeholdsarbeider. Søknaden gjøres sammen med byggesøknaden.
Forurensningsforskriften kapittel 13 og plan- og bygningsloven kapittel 20.


Søknad om utslippstillatelse.
Søknaden er for avløp som ikke skal knyttes til det kommunale nettverket. Du må søke kommunen om utslippstillatelse både når du skal etablere et nytt utslipp, og når du skal øke et eksisterende utslipp utover eksisterende rammer. Du må også søke hvis du skal endre type utslipp eller utslippsted. Kontakt kommunen dersom du er usikker på om du trenger å søke.
Forurensningsforskriften kapittel 12 gjelder for søknader om utslipp fra boliger og hytter.

Søknad om tillatelse til påslipp.
Utslipp av avløpsvann fra ulike virksomheter kan ha en sammensetning som er vanskelig for avløpsanlegget å håndtere. Virksomhetene trenger å søke kommunen om påslipp av forurenset avløpsvann.
Forurensningsforskriften kapittel 15 og 15a gjelder for søknader om utslipp eller påslipp for virksomheter.
 

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Tjenesten oppdatert: 23.06.2023 10:17