Kommunen har mottatt flere meldinger fra gårdbrukere om mulig avlingssvikt. Det har nå kommet noe regn, men tørken vi har hatt kan føre til avlingssvikt. Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klima kan søke om erstatning. Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe, som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning.

Meldeplikt

Forskriften krever at du melder fra om den klimatiske skaden til kommunen «uten ugrunnet opphold». Det betyr at du må gi melding med en gang du blir klar over at du kan få svikt i produksjonen sammenlignet med et normalår. Du må melde fra før innhøstingen er ferdig. Kommunen skal kunne kontrollere årsak til produksjonssvikten på et tidspunkt det er mulig å kontrollere.

Krav om faglig forsvarlig drift og god agronomi

Det er bare produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som kan gi rett til erstatning. Hele eller deler av erstatningen kan bli redusert dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort det som en normal kan forvente for å få avling. Det er viktig med dokumentasjon, ta derfor bilder og noter data for hva som er gjort underveis i kulturen.

Søknadsfrist for avlingsskade er 31. oktober i skadeåret

Det kan søkes om erstatning elektronisk via Altinn på samme måte som for produksjonstilskudd. Elektroniske søknader har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi er forhåndsutfylt i den elektroniske søknaden. Søker kan når som helst etter å ha innsendt søknaden hente den frem igjen ved å benytte tildelt søknadsnummer, og følge saksbehandlingsprosessen.

Kontakt oss

Ta kontakt med Enhet for landbruk og naturforvaltning for å melde fra om mulig avlingssvikt. I denne perioden er det ferieavvikling, ta derfor kontakt med sentralbordet på telefon 72 46 73 00 og spør etter noen på landbruk.

Du kan også sende en e-post til kommunens postmottak Oppgi da navn, org.nr og hvilke gårds- og bruksnummer som er rammet, og hvilke vekstgrupper som er berørt. Videre må omfanget anslås (kanskje har noen skifter klart seg bedre) og dokumentasjon av avlingssvikten.

Mer informasjon