Kommunestyret vedtok i møte den 24.6.2020 sak 39/40 reguleringsplan for Lysthusflata, del av gnr. 4 /1, Orkanger.

Formålet med planen er å opparbeide et nytt boligområde for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planen viser 67 tomter for en-/tomannsboliger og ca 30 boenheter ved rekke-/kjedehus ol. Området har adkomst fra Ulvåsvegen, ovenfor Joplassen. Planen omfatter også tomt til nytt høydebasseng lenger opp i Ulvåsvegen, samt en utvidelse av området rundt eksisterende høydebasseng i Ulvåsveien.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i planregisteret Orkland kommune:

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i avisa Sør-Trøndelag 4.7.2020.  

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3.8.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.