Kommunestyret vedtok i møte den 24.6.2020 sak 38/20 reguleringsplan for massetak og deponi på gnr. 49/1 Solbu, jf. pbl § 12-12.

Formålet med planen er å legge til rette for videre uttak av grusmasser i eksisterende grusuttak og deponering av rene jordmasser både i området der det er tatt ut grus, og i en dal nord for grusuttaket. Området som er regulert til masseuttak skal settes i stand som dyrkingsjord (jordbruk)når grusressursen er tatt ut, mens deponiområde skal gå tilbake til skogsområde. Område skal ha adkomst fra fv. 6490 Monsetjårveien.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i planregisteret Orkland kommune:

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i avisa Sør-Trøndelag 4.7.2020.  

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3.8.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen)

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside.

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.