I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider for det ovennevnte prosjektet og at det er utarbeidet et forslag til planprogram.

Hensikten med reguleringen er å etablere en intern veiforbindelse mellom de nordlige delene av Orkland kommune.

Planområdet er ca. 300 dekar stort og vil omfatte ca.13 km ny og eksisterende vei, jfr. lenke til kartutsnitt under. Gjør oppmerksom på at planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planen utløser krav om konsekvensutredning.

Merknader sendes skriftlig, gjerne pr. e-post til postmottak@orkland.kommune.no eller pr. post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 27.7.2020

Dokumenter i saken: