Hvis du har et barn med nedsatt funksjonsevne, kan du ha behov for hjelp og støtte fra kommunen. Dette vil variere i grad og omfang, og etter alder på barnet. Her finner du noen av ordningene som finnes i Orkland kommune.

Helsestasjon

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Omsorgsstønad

Gis til personer som har tyngende omsorgsoppgaver, og det skal gi deg økonomisk støtte for det omsorgsarbeidet du utfører. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Opplæring

Fargeblyanter b1200 300dpi.jpg

Barnehage og skole skal tilrettelegge for det enkelte barnets/elevens behov. Dersom tilrettelegging i det ordinære barnehage-/skoletilbudet ikke synes å være tilfredsstillende, skal barnehagen/skolen be om en vurdering fra PPT vedr. om barnet/eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Dersom barnet ikke går i barnehagen, kan foreldrene ta direkte kontakt med PPT.

Avlastning

Du kan få avlastning om du gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Det kan gis som timer, enkelt dager eller døgntilbud.

Støttekontakt

Jente på friidrettsbane b1200 72dpi.jpg

Er en person som får godtgjørelse fra kommunen for å hjelpe personer med å delta sosialt og gi en meningsfull fritid. Tilbudet gis individuelt eller i grupper. Det er ingen hinder at noen du kjenner og har tillit til kan være støttekontakt. Kommunen dekker støttekontaktens utgifter ved aktivitetene.

Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan du få en individuell plan. Planen skal beskrive hva som er viktig for deg, hvilke behov du har, hva som skal til for at du oppnår dine mål, hvem som skal bistå deg og hvordan.

Tjenestene du mottar skal være helhetlige og koordinerte i tråd med dine behov, og det som er viktig for deg. Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Hva er viktig for deg?

Koordinator

Kreative barn2 b1200 300dpi.jpg

En av tjenesteyterne dine blir oppnevnt som koordinator, for å sikre samordning av dine tjenester og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Ditt ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Du kan takke nei til individuell plan og likevel få tilbud om en koordinator.

Familiesenteret

Har kompetanse om barn- og ungdoms psykiske helse. Her gis råd og veiledning til barn og unge/familier/ foreldre.

Hjelpemidler

Jente med høreapparat b1200 240dpi.jpg

Om du har behov for hjelpemidler i kort tid, så kan det lånes fra Kommunalt hjelpemiddellager. Dersom du har et varig behov, må det søkes til NAV Hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med Tildelingskontoret om du har behov for hjelp til dette.

Ergoterapi

Ergoterapeuter bistår i å legge til rette for deltakelse og aktivitet for barnet og familien. Ergoterapeuter kan kartlegge barnets ressurser, veilede om hverdagsaktivitet og lek, gi råd om tilrettelegging av fysiske omgivelse og tilpasning av hjelpemidler.

Fysioterapi

Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Parkeringstillatelse

Rullestol på strand b1200 300dpi.jpg

Om du har behov for å parkere på handikapparkering uten at du betaler avgift, og lengre enn fastsatt lengste parkeringstid. Ta kontakt med tildelingskontoret for mer informasjon.

Ledsagerbevis

For mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud, også offentlig transport. Beviset lar ledsageren komme gratis med. Ta kontakt med tildelingskontoret for mer informasjon.

BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Jente med maling b1200 72dpi.jpg

Hjelp i dagliglivet til praktiske oppgaver, egen omsorg og personlig stell for personer med omfattende og langvarige hjelpebehov. Brukeren er arbeidsleder for egen assistent, og gir opplæring, bestemmer hvor, når og hvilke gjøremål assistenten skal bidra med.

Hjemmesykepleie

Hjelp, veiledning og opplæring i medisinske prosedyrer og daglig stell.

Hva med oss? - kurs

Maling b1200 300dpi.jpg

Et forebyggende samlivskurs som gir foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne mulighet for å prioritere parforholdet i en travel hverdag. Tilbudet gis av Familievernet.

Ytelser fra NAV

Grunnstønad

skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser. Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter friske personer ikke har.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter inntrådt sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne med hvilke utgifter du hadde tidligere, må det sammenliknes med hvilke utgifter friske personer har til samme formål.

Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer på grunn av den medisinske tilstanden. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

Hjelpestønad

Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad. For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening.

Pleiepenger

er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt sykt, eller som er under utredning for sykdom, og som trenger din omsorg og pleie hele tiden.

For mer informasjon se www.nav.no