Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, og et gratis helsetilbud til alle skoleelever og deres familier. Alle skoler har en skolehelsetjeneste med fast helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten samarbeider med skolen om å gi god helseinformasjon, og om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn/unge og familier i sårbare faser i livet. Dette gjøres i stor grad i tett samarbeid med barnet selv, foresatte og skole. Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig, og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat, du finner oss i skolens egne lokaler. Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt, du trenger ikke ha avtale på forhånd. Du kan også ringe, sende sms eller e-post. Husk å ikke sende helseopplysninger på sms eller epost.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Helseundersøkelser
  • Helseopplysning og veiledning, individuelt og i grupper/klasser
  • Vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • Måling av vekt/lengde
  • Undersøkelse av syn og hørsel ved behov  
  • Støttesamtaler
  • Henvisning videre til andre tjenester

Nasjonal faglig retningslinje for tjenesten

Orkland kommune følger anbefalinger for skolehelsetjenesten gjennom:

Barneskole

Skolehelsetjenestens program i barneskolen

1. klasse Deltar på foreldremøte på høsten.
Undersøkelse av syn og hørsel, vekt og lengde. Gjøres på skolen.
Legeundersøkelse og helsesamtale på helsestasjonen.
Undervisning i klassen, tema psykologisk førstehjelp.
2. klasse DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, polio og kikhoste)
3. klasse Deltakelse på foreldremøte på høsten.
Undervisning i klassen om helse, egenomsorg.
Vekt- og høydemåling.
4. klasse Undervisning i klassen, tema psykologisk.
Førstehjelp, 2/3ganger.
5. klasse Informasjon og samtale i grupper, tema pubertet.
6. klasse Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)
7. klasse Vaksinasjon mot HPV (humant papillomavirus) til jenter og gutter, 2 doser.

 

Ungdomsskole

Kropp og følelser i ungdomstiden

Tiden på ungdomsskolen er ofte fin og utfordrende, både for elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig.

Det krever mot av den unge for å sette egne grenser og ta positive valg.

Venner betyr mye, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Skolehelsetjenestens program i ungdomsskolen

8. klasse Helsedag med tema kosthold, aktivitet og psykisk helse. Individuelle samtaler med fokus på helse og livsstil.
Vekt og høydemåling.
9. klasse Temadag: Ungdom, samliv og seksualitet.
10. klasse Undervisning med tema psykisk helse.
Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste.

 

Videregående skole

Skolehelsetjenesten ved videregående skole er for alle elever på skolen. Helsesykepleier har faste kontordager ved skolene. Tjenesten er gratis.

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse, og du kan få veiledning i samliv og prevensjon.

Vi tilbyr undervisning om psykisk helse i alle 1. klasser og undervisning til avgangskull om hvordan ta vare på seg selv og andre i russetiden. Vi tilbyr også vaksinasjon mot meningokokker (hjernehinnebetennelse).

Helsesykepleier har taushetsplikt. Vi samarbeider tverrfaglig med andre instanser ved skolen med samtykke, og kan bidra ved henvisning videre ved behov.

Utfordringer i familien?

Barn og unge vil ofte påvirkes av hvordan de har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære).

Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om slike situasjoner til skolen og/eller helsesykepleier, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

I noen situasjoner eller faser av livet kan alle trenge råd, veiledning og hjelp. Skolehelsetjenesten tar gjerne imot henvendelser. Jo tidligere vi blir kjent med det som er vanskelig, jo lettere kan vi hjelpe.

Tverrfaglig samarbeid

Foresatte og skolen er helsesykepleierens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere.

For å gi best mulig tilbud og oppfølging samarbeider skolehelsetjenesten også tverrfaglig med lærere, PPT, fastleger, fysioterapeut, barnevern, familiesenter, BUP og andre aktuelle instanser. Helsesykepleier kan formidle kontakt med disse tjenestene ved behov.

Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får.

Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon.

Barnets helsejournal

Det opprettes en helsejournal for barnet når helsestasjonen mottar fødselsmelding fra sykehuset. Journalen skal bidra til at barnet får forsvarlig oppfølging fra helsestasjon – og skolehelsetjenesten.

Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus og nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, samt kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

I henhold til helselovgivningen (pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.), har foreldre/foresatte som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet. Det kan likevel være særlige grunner til at enkelte opplysninger bør holdes tilbake.

Barn over 12 år har, i henhold til helselovgivningen, innsynsrett i helsejournalen.

Når barnet er mellom 12 og 16 år trenger ikke opplysninger gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret, dersom barnet ikke ønsker det. Dette bør respekteres så langt som mulig.

For ungdom mellom 16-18 år skal bare opplysninger som er nødvendige for å kunne ivareta foreldreansvaret videreformidles til foresatte. Ungdommen orienteres da på forhånd om hvilke opplysninger som må videreformidles.

Gi oss beskjed dersom dere flytter

Barnets helsejournal bør følge barnet og oversendes til skolehelsetjenesten ved ny skole. Dette sikrer kontinuitet i skolehelsetjenestens tilbud og videre oppfølging av barnet etter flytting. Kontakt din tidligere helsestasjon/skolehelsetjeneste for å få oversendt barnets journal.

Helsesykepleier ønsker kontakt med alle ny-tilflyttede elever.

Taushetsplikt

Helsesykepleier har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Opplysninger om barnet gis ikke til andre uten at foresatte er informert og/eller samtykker, med unntak av når vi etter lovverk er pliktig til å oppgi nødvendige opplysninger. Får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet plikter vi å bringe dette videre.