Oppdatering 13.1.2021: Forskriften ble fornyet i formannskapet 13.1.2021. Lokale bestemmelser

Formannskapet vedtok i dag, onsdag 30. desember, ny lokal forskrift for å begrense spredningen av covid-19-viruset. Forskriften trer i kraft fra midnatt, natt til 31. desember 2020. Den varer til og med onsdag 13. januar 2021.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Orkland kommune.

§ 3.Sosiale kontakter ut over egen familie* og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke

Sosial kontakt begrenses til maksimum 10 per uke, ut over dem som er kontakter i egen familie og kontakter på arbeidsplassen. Sosial kontakt omfatter de fleste sosiale situasjoner, som for eksempel sosial kontakt i private sammenkomster i eget hjem eller på offentlig sted. Organisert trening og lagaktivitet inngår ikke i begrensningen for sosial kontakt, her følges særforbundenes regler, all uorganisert aktivitet og trening omfattes av bestemmelsen. Avstandsbegrensningen på minst en meter til andre personer skal uansett holdes.

§ 4.Registrering av besøkende på spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

§ 5. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

§ 6.Påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk

Påbudet gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre. Påbudet gjelder buss i Orkland kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7.Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Orkland kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8.Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

  • Butikker
  • Fellesareal på kjøpesentre
  • På serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester
  • I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.
  • Tros- og livssynslokaler
  • Lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøvere gjelder ikke dette under selve kultur/idrettsaktiviteten.
  • Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.
  • I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg.

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

§ 9.Påbud om bruk av munnbind utendørs i særlige tilfeller

Det påbys også bruk av munnbind i tett befolkede områder utendørs (som f.eks. marked). Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 10.Dispensasjon

Kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 11.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

§ 12.Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 31.desember 2020 klokken 00.00 og til og med 13. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Hjemmel: Fastsatt av Orkland kommune v/formannskapet 30. desember 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 2.1.2. 

* En presisering: Begrepet familie defineres som husstand.

Ellers gjelder fortsatt rutinene og anbefalingene for jule- og nyttårsfeiringen:

Mer informasjon om koronasituasjonen, koronatelefon og testing i Orkland finner du her:


orkland.kommune.no/korona