Du kan søke kommunen om tilskudd til nydyrking av areal til fulldyrka jord. Tilskuddet kan gis både til eier og leietaker så framt eier har gitt tillatelse til nydyrkingen. Tilskuddet er inntil 2000 kroner per daa. Det ble i 2022 vedtatt retningslinjer for ordningen. Disse finner du på hjemmesida vår: Tilskudd til nydyrking - Orkland kommune 

Av retningslinjene framgår det blant annet at det skal være en godkjent plan for nydyrkingen som ikke er eldre enn 3 år, og at nydyrkingsarbeidet ikke skal være påstartet på søknadstidspunktet. 

På grunn av at det ble gitt tilskudd til en søknad i 2023 som ikke var i tråd med retningslinjene, har formannskapet vedtatt at 2024 blir et unntaksår, se vedtak i Orkland formannskap 19.03.24, sak 15/24

For søknader som kommer innen fristen 01.09.24 blir det gitt følgende unntak fra retningslinjene: 

Alle søknader med godkjent plan i 2018 og senere kan få tilskudd så framt følgende kriterier er oppfylt:

  • Maksimalt 10 % av arealet i godkjent plan var ferdig dyrka og registrert i AR5 pr. 2023. 
  • Arbeid på resten av nydyrkingsfeltet kan være påstartet, men da begrenset til åpne grøfter, hogst av skog, rydding og andre mindre arbeider på arealet. 

I tillegg kan ikke søkeren ha mottatt eller fått tilsagn om tilskudd fra Geno på det samme arealet.

NB! Merk at disse unntakene kun gjelder for søknader sendt innen fristen 1. september 2024. For senere søknader gjelder retningslinjene som ble vedtatt i 2022 fullt ut.

Søknad skal sendes på fastsatt skjema som er å finne på hjemmesida. Kart med inntegna areal skal følge søknaden.