Formannskapet vedtok 15.06.2022 «Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Orkland kommune»

Det er avsatt 300.000 kroner hvert år i perioden 2023 - 2026.

Søknadsfrist i 2023 er satt til 1. september

Last ned søknadsskjema i word-format

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Orkland kommune

Vedtatt av formannskapet 15.06.2022

1.  Vilkår

1.1    Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Orkland kommune.
1.2    Det skal før nydyrkingsarbeidet starter foreligge plan for nydyrking godkjent av kommunen. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.
1.3    Plan for nydyrking vedtatt etter 01.01.2021, der tiltaket ikke er påbegynt, kvalifiserer for søknad
1.4    Det gis kun tilskudd til areal som kan klassifiseres som fulldyrka areal.
1.5    Det gis ikke tilskudd til arealer som blir nydyrket gjennom jordflytting fra arealer som blir nedbygd til andre formål enn jordbruk.
1.6    Tilskudd kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som leier jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse.
1.7    Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
1.8    Tilskudd under kr. 3 000 utbetales ikke.

2.  Beregning av tilskudd

2.1    Det gis et fast nydyrkingstilskudd på kr 2 000 pr. daa ferdig fulldyrka areal.
2.2    Satsen kan bli satt lavere dersom det kommer inn mange nydyrkingssøknader, og det er lite tilgjengelige midler.
2.3    Bevilga midler som ikke anvendes, avsettes på nydyrkingsfond for bruk senere år.

3.  Søknad og utbetaling

3.1    Søknad om tilskudd skal sendes kommunen før nydyrking er påbegynt. Søknadsfristen er 1. september.
3.2    Søknadsskjema fastsatt av kommunen skal benyttes.
3.3    For å få utbetalt tilskudd, må det sendes skriftlig anmodning med dokumentasjon på dyrkingsarbeidet til kommunen. Tilskudd kan kun utbetales etter endt dyrking, og når arealet er godkjent og oppmålt av kommunen.

4.  Administrasjon og klage

4.1    Retningslinjene vedtatt i Orkland formannskap den 15.06.2022 gjelder fra 01.01.2023
4.2    Vedtak om tilskudd fattes av kommunedirektøren.
4.3    Vedtak fattet av kommunedirektøren kan påklages etter reglene i lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Kommunens klagenemnd er klageinstans.
4.4    Klagen skal fremsettes skriftlig innen 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt den har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.

5. Mislighold

5.1    Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.